دوره تخصصی آشنایی با مبانی حقوقی و نحوه پیگیری دعاوی مربوط به فضای مجازی

پیرو نامه شماره 4244/الف/98 مورخ 7 دی ماه 98 شرکت آسان تجارت سفیر در خصوص برگزاری دوره تخصصی آشنایی با مبانی حقوقی و نحوه پیگیری دعاوی مربوط به فضای مجازی در تاریخ 24 بهمن ماه سال جاری در محل دانشگاه شهید بهشتی تهران با حضور جناب آقای دکتر جاویدنیا، سرپرست محترم معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از همکاران علاقه مند به ثبت نام و حضور در این دوره دعوت میگردد مراتب را طی تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به اطلاع مسئول دفتر کمیسیون های کانون وکلای دادگستری استان قزوین برسانند.

سرفصل های آموزشی این دوره عبارتند از:

  • ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ: آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ICT ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده
  • ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ: آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت
  • ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮي: ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ دادهﻫﺎ، ﺳﺮﻗﺖ و ﮐﻼﻫﺒﺮداري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و…
  • ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺷﮑﻠﯽ: ﮐﻠﯿﺎت، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺗﻮﻗﯿﻒ، اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻻﯾﺤﻪ و دﻓﺎﻋﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ادﻟﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮي و…

اساتید دوره:

  1. ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
  2. ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺣﻘﺪادي- ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﮐﺰ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪاي ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
  3. ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻣﯿﺮي- ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

هزینه ثبت نام در دوره: 10،000،000 ريال