رأی مورخ 1 آبان 98 شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات

در راستای اجرای مقررات مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت اطلاعات و همچنین آگاهی بخشی به اعضای محترم توجه شما را به رأی مورخ 1 آبان 98 شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات که تصاویر آن در ادامه قابل مشاهده است جلب مینماییم.