رأی مورخ 18 اردیبهشت ماه 1400 شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات

در راستای اجرای مقررات مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت اطلاعات و همچنین آگاهی بخشی به اعضای محترم توجه شما را به رأی مورخ 18 اردیبهشت ماه 1400شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات که تصاویر آن در ادامه قابل مشاهده است جلب می نماییم.