رأی مورخ 21 بهمن ماه ۱۳۹۹ شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات

در راستای اجرای مقررات مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت اطلاعات و همچنین آگاهی بخشی به اعضای محترم توجه شما را به رأی مورخ 21 بهمن ماه ۱۳۹۹ شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات که تصاویر آن در ادامه قابل مشاهده است جلب می نماییم.