رأی مورخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات

در راستای اجرای مقررات مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت اطلاعات و همچنین آگاهی بخشی به اعضای محترم توجه شما را به رأی مورخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات که تصاویر آن در ادامه قابل مشاهده است جلب می نماییم.


نظرات بسته شده است.