راهنمای گام به گام استفاده از سامانه خدمات الکترونیک ویژه کارآموزان وکالت

کارآموزان محترم پذیرفته شده در آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1398 کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطابق مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار موظف به استفاده از سامانه خدمات الکترونیک کانون جهت انجام تکالیف دوران 18 ماهه کارآموزی خود اعم از اخذ گواهی مربوط به حضور در جلسات رسیدگی محاکم قضایی و بارگزاری نسخه تکمیل شده گواهی به انضمام فایل متنی گزارش های خود در این سامانه میباشند که در ادامه توجه ایشان را به راهنمای گام به گام استفاده از این سامانه ها جلب مینماییم.