رای دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1402/08/11

آقای امیر مطهری فرزند احمد وکیل پایه یک دادگستری دارنده پروانه شماره 1452 با محل اشتغال به وکالت قزوین به موجب دادنامه شماره 7 مورخ 1402/08/11 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، موضوع کیفرخواست شماره 5 مورخ 1402/04/25 محکوم به توبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون شده است.