رای دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1402/07/06

مرجع رسیدگی:

شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه عباس محمدی
دادرس اصلی دادگاه محمد زارعی
دادرس دادگاه سیدمهدی پرپین چی

 

موضوع رسیدگی : ابطال پروانه

شاکی : …………

وکیل مشتکی عنه : …………

 

به تاریخ 06/07/1402 پرونده کلاسه 5-11/1401 به تصدی امضاء کنندگان ذیر تحت نظر است ، هیأت دادگاه از توجه به محتویات پرونده ، با استعانت از خداوند متعال به شرح جداگانه اقدام به صدور رأی می نماید .

 

((رأی دادگاه))

در خصوص درخواست معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به شماره …………….. مورخ 14/08/1401 ارسالی از طریق نامه شماره ……………. مورخ 19/08/1401 ریاست محترم کل دادگستری استان قزوین مبنی بر ابطال پروانه آقای ………….. وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون قزوین ، دادگاه از توجه به دادنامه شماره …………..مورخ 22/08/1401 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی قزوین و دادنامه شماره …………. مورخ 09/12/1401 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر قزوین که با وصف عفو مقام معظم رهبری ، دادنامه بدوی نقض و قرار موقوفی صادر گردیده است و در مقام اعتراض به دادنامه شماره 5-14 مورخ 22/09/1401 این دادگاه که به موجب دادنامه شماره ………………مورخ 18/05/1402 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات تأیید گردیده است ، ابطال پروانه فاقد وجاهت قانونی است و عفو عمومی و فراگیر معظم له ، از موجبات نسخ مجازات قانونی می باشد . بنا به مراتب در اجرای بند 4 ماده 105 و بند 2 و 3 ماده 112 هر دو از آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 06/04/1400 قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد این قرار مزبور ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ از سوی ریاست محترم کانون ، دادستان محترم انتظامی کانون و مقامات محترم مواد 88 و 89 آئین نامه مزبور قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .