رای دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1402/07/06

مرجع رسیدگی:
شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:
عباس محمدی رئیس دادگاه
محمد زارعی دادرس اصلی دادگاه
محمد رحمانی دادرس دادگاه

 

موضوع رسیدگی :
درخواست اعاده دارسی نسبت به دادنامه شماره ……….مورخ 08/10/1401

شاکی : ………………..

وکیل مشتکی عنه : ………………..

 

در تاریخ 06/07/1402 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ………/1402 به تصدی امضاء کنندگان ذیر تحت نظر است ، دادگاه از توجه به درخواست متقاضی اعاده دادرسی ، دفاع نامبرده و سایر اوراق و محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال به شرح جداگانه اقدام به صدور رأی می نماید .

 

((رأی دادگاه))

در خصوص درخواست آقای ………….. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ………….مورخ 08/10/1401 صادره از این دادگاه ، دادگاه از توجه به درخواست مورخ 20/04/1402 و دفاعیات نامبرده در جلسه مورخ 09/06/1402 به شرح صفحات 7-122 پرونده ، موضوع منطبق با شقوق ماده 114 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نمی باشد و قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره بنا بر مفهوم مخالف مواد 115 و 112 آئین نامه مزبور قطعی می باشد .