رای دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1402/08/25

مرجع رسیدگی:

شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه عباس محمدی

دادرس اصلی دادگاه محمد زارعی

دادرس دادگاه سیدمهدی پرپین چی

موضوع رسیدگی :

کیفرخواست شماره …….. مورخ 16/07/1402

شاکی : ……………

وکیل مشتکی عنه : ……………..

 

به تاریخ 25/08/1402 پرونده کلاسه ……../1402 به تصدی امضاء کنندگان ذیر تحت نظر است ، ملاحظه می گردد طرفین پرونده طی لوایح مورخ 13/08/1402 ( با پیوست تصاویر شکایت ، چک ها ، متن پیامکی ) و مورخ 22/058/1402 دفاعیاتی را مطرح نموده اند  بنا به مراتب دادگاه با استعانت از خداوند متعال و مدارک ابراز و اظهارات و دفاعیات طرفین به شرح جداگانه مبادرت به اظهارنظر می نماید .

 

((قرار دادگاه))

در خصوص شکایت خانم …………… بطرفیت آقای ……………… وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای قزوین مبنی بر دریافت حق الوکاله زاید بر تعرفه ، نظر به اینکه برابر محتویات پرونده در خصوص دو فقره چک های 500 میلیون ریالی به شرح صفحات 31-29 ، شکایت خیانت در امانت به کلاسه 0200834 در شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین و دادخواست مطالبه وجه در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین مطرح رسیدگی می باشد در حال حاضر دادگاه به موجب ماده 118 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 ، رسیدگی انتظامی را منوط به تعیین تکلیف قطعی پرونده های قضایی تشخیص می دهد و قرار اناطه صادر و اعلام می نماید . رأی صادره ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ به موجب بند یک و ماده 112 آئین نامه مرقوم فقط از طرف شاکیه انتظامی و مقامات مذکور در مواد 88 و 89 آئین نامه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .