رای دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1402/9/30

مرجع رسیدگی:
شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:
رئیس دادگاه عباس محمدی
دادرس اصلی دادگاه محمد زارعی
دادرس دادگاه سیدمهدی پرپین چی

موضوع رسیدگی :
ابطال پروانه

شاکی : معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه

وکیل مشتکی عنه : ………………..

 

به تاریخ 30/09/1402 پرونده کلاسه 4-11/1401 به تصدی امضاء کنندگان ذیر تحت نظر است ، هیأت دادگاه از توجه به محتویات پرونده ، با استعانت از خداوند متعال به شرح جداگانه اقدام به صدور رأی می نماید .

 

((رأی دادگاه))

در خصوص درخواست معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به شماره 500/10772/900 مورخ 14/08/1401 ارسالی از طریق نامه شماره 1/58350/9031 مورخ 19/08/1401 ریاست محترم کل دادگستری استان قزوین مبنی بر ابطال پروانه آقای ……………. وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون قزوین ، دادگاه از توجه به دادنامه شماره …………مورخ 13/10/1401 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی قزوین و دادنامه شماره …………مورخ 31/01/1402 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و همچنین دادنامه شماره …………..مورخه 10/10/1401 صادره از شعبه 105 دادگاه کیفری 2 قزوین و دادنامه شماره ……………..صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با وصف عفو مقام معظم رهبری دادنامه های بدوی نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است و در مقام اعتراض به دادنامه شماره 4-14 صادره از این دادگاه که قرار رد درخواست تعلیق موقت صادر گردیده است در شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات طی دادنامه شماره 140206390000334173 مورخه 28/04/1402 حکم به تعلیق موقت صادر و لیکن با توجه به دادنامه های استنادی صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که مقدم بر دادنامه صادره از شعبه پنجم دادگاه محترم عالی انتظامی قضات صادر گردیده ، و در خصوص اتهامات انتسابی به متهم قرار موقوفی صادر گردیده علیهذا ابطال پروانه فاقد وجاهت قانونی می باشد و با عنایت به عفو فراگیر مقام معظم رهبری که از موجبات نسخ مجازات قانونی می باشد بنا به مراتب در اجرای بند 4 ماده 105 و بند 2 ماده 112 هردو از آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 02/04/1400 قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد قرار مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از طرف اشخاص ذی سمت قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .