رای دادگاه انتظامی: شعبه چهارم– مورخ ۱۴۰۲/۱۲/21

مرجع رسیدگی:
شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:
رئيس دادگاه: صمد فلاح
دادرس وعضو اصلي: علی زرآبادی پور
دادرس و عضو اصلی: اکبر غفوری

موضوع رسیدگی :
دادنامه شماره …………………………مورخ 30/08/1402 صادره از دادگاه عمومی بخش الموت شرقی

شاکی : …………………

وکیل مشتکی عنه : ………………

 

به تاريخ 21/12/1402 پرونده کلاسه9/1402 شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین تحت نظر است . دادگاه با مطالعه اوراق و محتوای پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

 

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص ارسال یک فقره دادنامه غیرقطعی صادره از سوی قاضی محترم بخش الموت شرقی علیه وکیل ، آقای ……………….. مبنی بر محکومیت به پرداخت مبلغ بیست و چهارمیلیون تومان جزای نقدی به اتهام توهین ، که در اجرای ماده 140 از آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 توسط ریاست محترم کانون به این دادگاه ارسال گردیده است ، نظر به اینکه مطابق ماده فوق الاشعار شرط صدور حکم تعلیق موقت از ادامه وکالت ، ارسال دادنامه غیرقطعی به کانون از سوی دادستان عمومی یا رئیس حوزه قضایی یا دادگاه عمومی می باشد و در پرونده امر نامه ای از سوی مراجع قانونی مذکور که محقق آن شرط را مدلل سازد مشاهده نمی گردد لذا به لحاظ عدم احراز شرط مذکور حکم به رد تقاضای تعلیق موقت از ادامه وکالت صادر و اعلام می گردد . این رأی قطعی است .