رای دادگاه انتظامی: شعبه چهارم– مورخ ۱۴۰3/02/06

مرجع رسیدگی:
شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:
رئيس دادگاه: صمد فلاح
دادرس وعضو اصلي: علی زرآبادی پور
دادرس و عضو اصلی: اکبر غفوری

موضوع رسیدگی :
دادنامه شماره ……………………….مورخ 06/01/1403 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان تاکستان

شاکی : آقای …………..

وکیل مشتکی عنه : خانم …………….

 

به تاريخ 06/02/1403 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه2/1402 شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین تحت نظر است . در این پرونده ریاست محترم شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان تاکستان طی نامه شماره …………………..مورخ 06/01/1403 در پرونده کلاسه 0200142 محکومیت غیرقطعی وکیل خانم ……………………. را به دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین اعلام که توسط ریاست محترم کانون به این شعبه ارجاع گردیده است که پس از بررسی محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور حکم می گردد .

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص گزارش ریاست محترم شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان تاکستان مبنی بر ارسال دادنامه غیرقطعی محکومیت خانم …………….. وکیل محترم دادگستری در اجرای ماده 140 آئین نامه   اجرایی لایحه استقلال قانونی کانون وکلای دادگستری مصوب 02/04/1400 ریاست محترم قوه قضائیه ، نظر به اینکه محکومیت غیرقطعی خانم ……………. دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص موضوع شکایت آقای ……………… ( همسر ) در حدی نیست که منافی شئون وکالت تشخیص داده شود چرا که محکومیت مذکور ناشی از اقدام به وظایف ذاتی وکالت نبوده و جنبه کیفری آن نیز در حدی نیست که موجب بدبینی قاطبه مردم به شغل وکالت گردد هرچند که نامه ارسالی ریاست محترم دادگاه کیفری دو شهرستان تاکستان صراحتی مبنی بر درخواست صدور قرار تعلیق ندارد علیهذا مستنداً به ماده 140 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری حکم به رد درخواست صدور قرار تعلیق وکیل مشتکی عنه خانم …………………. صادر و اعلام می گردد حکم صادره برابر مواد 140 و 112 آئین نامه موصوف قطعی است .