رای دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز: شعبه هشتم – مورخ 1402/9/05