رزومه ارائه شده داوطلبین دهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان قزوین

🖋 رزومه ارائه شده آقای آفشید خوشنویس
🔵 داوطلب دهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان قزوین


🖋 رزومه ارائه شده آقای وحید خواجه حق وردی
🔵 داوطلب دهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان قزوین


🖋 رزومه ارائه شده آقای مجتبی گنجه ها
🔵 داوطلب دهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان قزوین


🖋 رزومه ارائه شده خانم زهرا یوسف معمار
🔵 داوطلب دهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان قزوین


🖋 رزومه ارائه شده آقای فرشید سرفراز
🔵 داوطلب دهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان قزوین


🖋 رزومه ارائه شده آقای مصطفی عبدالکریمی
🔵 داوطلب دهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان قزوین


🖋 رزومه ارائه شده خانم ثمین زهرا صالحی
🔵 داوطلب دهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان قزوین