سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران

حقِ تعیینِ سرنوشتِ کشور؛ از حقوق اساسی ملت مصرح در قانون اساسی ست

شرکت در انتخابات تجلی تعیین سرنوشت توسط ملت خواهد بود

 

کانون وکلای دادگستری استان قزوین