شرح وظایف دوره کارآموزی

 

فصل اول : كليات و تعاريف

ماده  ١) در اين شرح وظايف ، اصطلاحات در معاني زير استفاده شده است:

الف ) اتحاديه : اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران.

ب ) صندوق :‌صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري.

ج )‌ پروانه : پروانه كارآموزي وكالت دادگستري.

د ) كانون يا كانون متبوع : كانون وكلاي دادگستري صادركننده پروانه.

ه ) آزمون : آزمون ورودي داوطلبان كارآموزي وكالت.

و ) كارآموز : دارنده پروانه معتبر از كانون.

ز ) كميسيون : كميسيون كار آموزي كانون مربوط.

ح ) دوره يا كارآموزي : مدت زمان انجام تكاليف كارآموزي.

ط ) پروانه معتبر : پروانه اي كه با شرايط قانوني صادر و در موعد مقرر تمديد اعتبار شده و از درجه اعتبار ساقط نشده باشد.

ي ) محل اشتغال : شهري كه از سوي كانون براي اشتغال به وكالت تعيين مي شود.

ك ) محل كارآموزي : شهري كه از سوي كانون براي طي دوره ، تعيين مي شود.

ل ) وظايف يا تكاليف :‌كليه تكاليفي كه كارآموز بايد در طي دوره انجام دهد.

م ) پايان يا ختم دوره : اتمام انجام كليه تكاليف ، طبق شرح وظايف در مدت مقرر و اعلام كتبي به كميسيون.

ن ) مدارك : آنچه كه نشان دهنده انجام تكاليف است.

س ) اختبار : امتحان كتبي و شفاهي پايان دوره.

ماده ٢ ) كارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار مي گيرد، لذا بايد حق  بيمه مقرر را در مهلت معين بپردازد.

ماده ٣‌ ) ملاك تعيين محل اشتغال ، نمره اكتسابي داوطلب در آزمون ، صرفنظر از سهميه قبولي خواهد بود.

فصل دوم : شروع كارآموزي و مدت آن

ماده ٤ ) پذيرفته شده آزمون و متقاضي پروانه بعد از ثبت نام ، تكميل پرونده و تصويب هيئت مديره ، مدارك زير را از دفتر كانون دريافت مي كند:

الف ) اصل پروانه و كارنامه مطابق نمونه اتحاديه.

ب ) سه برگ معرفي نامه ( نسخه اول و دوم ، براي وكيل سرپرست و كارآموز و نسخه سوم مشتمل بر تاييد وكيل سرپرست با قيد تاريخ رؤيت و گواهي شروع دوره جهت ضبط در پرونده كانون. )

ج ) دو نسخه معرفي نامه ( نسخه اول به دادگستري كل محل كارآموزي جهت معرفي به دادگاه ها ، نسخه دوم براي كارآموز )

د )‌ شرح وظايف

تبصره ) كارآموز مكلف است حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اخذ مدارك ، در دفتر وكيل سرپرست حاضر شده و نسخه سوم معرفي نامه بند  ( ب ) را پس از گواهي وكيل سرپرست به كانون ارائه دهد.تاريخ گواهي ، به منزله شروع دوره است مشروط بر اينكه ظرف مدت فوق ، تكاليف كارآموزي را شروع كند.

ماده ٥ ) از تاريخ شروع دوره ، كارآموز موظف است هجده ماه تمام ( به استثناي مواردي كه در قانون مدت ديگري تعيين شده باشد ) تكاليف را بلاانقطاع انجام دهد.

تبصره ) در صورتي كه به عللي مانند بيماري ، زايمان ، فوت اقرباي درجه اول نسبي و سببي ، سفر حج واجب و تحصيل ، وقفه اي در كارآموزي ايجاد شود ، كارآموز بايد كتبا تقاضاي مرخصي خود را براي اتخاذ تصميم به كميسيون ارائه دهد.

ماده ٦ ) در صورتي كه كارآموز بدون اخذ مرخصي از انجام بلاانقطاع تكاليف خودداري ورزد ، مدت زمان توقف به انضمام تمام يا قسمتي از كارآموزي قبل از آن ، قابل پذيرش نخواهد بود.

ماده ٧ ) كارآموز مكلف است صرفا در محلي كه توسط كانون براي كارآموزي تعيين شده ، وظايف خود را تحت نظر وكيل سرپرست انجام دهد و در دادگاه هاي همان محل شركت كند.در مواردي كه شهر محل كارآموزي خارج از مركز استان باشد ، كارآموز مي تواند تا يك چهارم حد نصاب تكليف شركت در جلسات دادگاه را با موافقت كميسيون در جلسات دادگاه هاي  كيفري استان و تجديدنظر استان متبوع شركت كند.

ماده ٨ ) در صورتي كه در اثناي دوره ، كانون متبوع كارآموز به طور قطع تغيير كند ، نظريه كميسيون كانون اول در مورد مدت زمان كارآموزي قبلي به كانون دوم ارسال مي شود .پذيرش تمام يا قسمتي از مدت مذكور با كميسيون كانون دوم خواهد بود.

ماده ٩ ) در صورت وجود شرايط پيش بيني شده در آيين نامه انتقال ، كارآموز مي تواند دوره خود را به صورت مهمان در غير از كانون متبوع طي كند.كانون ها (‌متبوع و ميزبان ) در رد يا قبول درخواست انتقال مختارند.

ماده ١٠ ) در صورت پذيرش انتقال ، كارآموزي ، تحت نظر كانون متبوع و ميزبان به ترتيب زير انجام مي شود:

الف ) امور تحت نظر كانون متبوع

١ ) صدور و تمديد پروانه

٢ ) موافقت ابتدايي با معرفي كارآموز به كانون ميزبان.

٣ ) بررسي نهايي مدارك و عنداللزوم اعطاي مجوز شركت در اختبار.

٤ ) برگزاري اختبار ، اعلام نتيجه و حسب مورد صدور پروانه وكالت يا تجديد دوره.

٥ ) هرگونه تصميم گيري در خصوص كارآموز به استثناي مواردي كه در بند ب خواهد آمد.

ب ) امور تحت نظر كانون ميزبان .

١ ) موافقت با انتقال دوره به صورت مهمان.

٢ ) تعيين وكيل سرپرست و معرفي كارآموز به وي.

٣ ) صدور كارنامه.

٤ ) معرفي به دادگستري كل محل كارآموزي.

٥ ) تعيين نحوه حضور در جلسات سخنراني و كارگاه هاي آموزشي.

٦ ) تعيين عنوان كار تحقيقي ، دريافت ، بررسي ، تاييد يا رد آن.

٧ ) اتخاذ تصميم در مورد موضوع ماده ٦.

٨ ) بررسي ابتدايي مدارك و اعلام نتيجه به كانون متبوع حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تحويل توسط كارآموز.

٩ ) تشخيص هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق كارآموز ، مخالفت قطعي با ادامه كارآموزي و معرفي كارآموز به كانون متبوع جهت هرگونه تصميم گيري از جمله در خصوص اعمال تبصره ٣ ماده ٦ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري.

١٠ ) رسيدگي به ساير تخلفات انتظامي كارآموز در طول دوره.

تبصره ١ ) انتقال محل كارآموزي به كانون ميزبان براي يك دوره كامل است . در صورت تجديد يا تمديد دوره ، انتقال مجدد منوط به موافقت كانون هاي متبوع و ميزبان است.

تبصره ٢‌ ) پرونده اداري كارآموز در كانون متبوع نگهداري و بدل مفيد آن به كانون ميزبان ارسال مي شود.

فصل سوم : تكاليف كارآموزي

ماده ١١ ) كارآموز موظف است وظايف زير را در دوره كارآموزي تحت نظر كانون انجام دهد.

١-١١ ) انجام كارهايي كه از طرف كانون ارجاع مي شود ، مانند كار در دادسرا ، دادگاه ، شعبه معاضدت و غيره.

٢-١١ ) طي دوره آموزش رايانه به تشخيص كانون و ارائه گواهي مراكز آموزشي مورد تاييد كانون.

٣-١١ ) مطالعه قوانين و متون حقوقي، انجام كارها و پيگيري پرونده هاي مرتبط با كارآموزي، تحت نظر و راهنمايي هاي وكيل سرپرست و تسليم گزارش به وي.

نتيجه اقدامات مذكور در كارنامه كارآموز درج و توسط وكيل سرپرست گواهي مي شود.

تبصره ١ ) كارآموز بايد كليه امور وكالتي را كه خود قبول مي كند يا توسط وكيل سرپرست ارجاع مي شود، مانند تنظيم وكالت نامه ، دادخواست ، شكواييه ، لايحه و …با نظارت وكيل سرپرست انجام دهد، به گونه اي كه در هر مورد رسيدگي به امور وكالتي كارآموز به وسيله وكيل سرپرست و مقامات كانون به سهولت امكان پذير باشد.

تبصره ٢ ) كارآموز از تاسيس هرگونه دفتر يا موسسه ، منفردا يا متفقا با كارآموزان ديگر و وكلا ممنوع بوده و مكلف است در دفتر وكيل سرپرست حاضر شود. تخطي از اين امر تخلف انتظامي محسوب مي شود.

تبصره ٣ ) نشاني كارآموز منحصرا نشاني وكيل سرپرست است كه بايد جهت ابلاغ هرگونه اوراق ارسالي از كانون يا اوراق قضايي ، در وكالتنامه ، سربرگ، كارت ويزيت و مكاتبات قيد نمايد.

تبصره ٤ ) كارآموز بايد گزارش عملكرد خود را كه حاوي حضور در جلسات دادگاه ، سخنراني و كارگاه آموزشي و دفتر است ، در پايان هر سه ماه ، به وكيل سرپرست ارائه دهد.وكيل سرپرست نيز بايد پس از ملاحظه گزارش مذكور ، حداكثر ظرف يك هفته ، نظر خود را به كميسيون اعلام كند.

٤-١١ ) شركت در جلسات سخنراني ، كلاس ها و كارگاه هاي آموزشي كه از طرف كانون برگزار مي شود.

تبصره ١ ) عدم حضور كارآموز در بيش از يك پنجم مجموع جلسات سخنراني يا كارگاه هاي آموزشي ، نقصان محسوب و برابر ماده ١٦ عمل مي شود.

تبصره ٢ ) عدم حضور در بيش از يك دوم جلسات موجب تجديد دوره خواهد شد.

تبصره ٣ ) جلسات سخنراني و كارگاه هاي آموزشي بايد با ذكر دقيق تاريخ ، موضوع و نام سخنران به طور متوالي در كارنامه درج و به مهر و امضاي نماينده كميسيون برسد.

تبصره ٤ ) همراه نداشتن كارنامه ، تاخير بيش از پانزده دقيقه يا ترك جلسه پيش از اتمام به منزله غيبت خواهد بود.

٥-١١ ) ايراد سخنراني با توجه به امكانات كانون و تصميم كميسيون.

٦-١١ ) تهيه و ارائه كار تحقيقي.

تبصره ١ ) كارآموز بايد حداكثر ظرف سه ماه از شروع دوره ، هفت عنوان كار تحقيقي به كميسيون پيشنهاد كند . موضوع كار تحقيقي با تصميم كميسيون از بين عناوين پيشنهادي يا خارج از آن تعيين و ابلاغ مي شود.

تبصره ٢ ) كار تحقيقي تحت نظر وكيل سرپرست ، حداقل در چهل صفحه تهيه و به همراه لوح فشرده نهايتا  سه ماه قبل از پايان دوره به كميسيون ارائه مي شود.

تبصره ٣ ) كار تحقيقي بايد حاصل مطالعات شخصي كارآموز ، با توجه به مباحث مطروحه و آموزش هاي كاربردي بوده ، با رعايت دقيق اصول نگارش و ذكر منابع استنادي ، تهيه شود.

تبصره ٤ ) عدم ارائه كار تحقيقي در موعد مقرر موجب تجديد دوره و عدم تاييد نهايي آن ، موجب ادامه دوره به مدت شش ماه با انجام كليه تكاليف است.

٧-١١ ) ‌شركت در جلسات دادرسي مدني و كيفري دادگاه ها حداقل ماهي دو مرتبه و تهيه گزارش از پرونده هاي مذكور.

تبصره ١ )‌ هدف از حضور در جلسات دادگاه هاي مدني و كيفري آن است كه كارآموز با طرز استدلال و استناد طرفين دعوا و وكلاي آن ها به قوانين ، نحوه برخورد قضايي دادگاه ها با موضوع پرونده و دلايل رد يا قبول استدلال ها و مستندات طرفين آشنا شود. براي آموزش بهتر ، كارآموز بايد حتي المقدور در جلسات محاكم با موضوعات متنوع شركت كرده ، از تهيه گزارش با موضوعات تكراري و مشابه خودداري كند.

تبصره ٢ ) يكي از جلسات ماهانه دادگاه ها ، بايد محاكمه كيفري باشدو كارآموز در تمام جريان دادرسي حضور داشته و گزارش جامعي از پرونده، شامل :شكواييه ، تحقيقات مقدماتي، قرار اخذ تامين كيفري ، قرار مجرميت ، كيفرخواست و رسيدگي در دادگاه اعم از : كيفيت ابلاغ و احضار ، نوع اتهام ، اظهارات طرفين و وكلاي آن ها و راي يا تصميم دادگاه تهيه كند.

تبصره ٣ )‌ منظور از محاكمات مدني حضور در جلسه اي است كه تشكيل و دادرسي انجام شود، اعم از اينكه منجر به ختم آن بشود يا خير.لذا حضور در جلسه دادگاهي كه بدون محاكمه تجديد شود ، دليل انجام وظايف نيست.از پرونده اي كه در جلسه موردنظر رسيدگي شده ، بايد گزارش كاملي شامل :‌متن دادخواست ، ادله و مستندات آن ، كيفيت ابلاغ ، جريان دادرسي ، اظهارات اصحاب دعوا و وكلاي ايشان و راي يا تصميم كامل دادگاه تهيه شود.

تبصره ٤ ) تهيه گزارش از موضوعاتي كه مستلزم تشكيل جلسه دادرسي نيست ،مانند برخي از مسائل امور حسبي ، دستور موقت ، تامين خواسته ، تامين دليل و پرونده هاي اجرايي ، همچنين تهيه گزارش از روند تحقيقات مقدماتي دادسرا در پرونده هاي كيفري انجام تكليف مقرر محسوب نمي شود.

تبصره ٥ ) گزارش ها بايد حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ جلسه دادگاه ، به صورت منظم جمع آوري ، تايپ يا پاكنويس شده ، در مواعد اعلامي ، تسليم كميسيون شود.

شماره گذاري صفحات و تنظيم فهرست براي گزارش ها ضروري است .

تبصره ٦ ) كارآموز بايد در پايان هر يك از گزارش ها ، نظر استنباطي خود را حداقل در ده سطر نسبت به موضوع پرونده ، گردش كار ، اظهارات طرفين و تصميم دادگاه ، نفيا يا اثباتا به صورت مستدل بيان كند. گزارش ها و اظهار نظر كارآموز ، توسط اعضاي كميسيون ارزيابي مي شود.

تبصره ٧ ) حضور كارآموز ، ماهانه در دو جلسه دادرسي مدني و كيفري دادگاه ها ، حداقل تكليف است . لذا كسري حضور در جلسات دادگاه در هر ماه را نمي توان از طريق شركت اضافي در ماه هاي ديگر جبران كرد.

تبصره ٨ ) در صورت لزوم و به تشخيص كميسيون ، به تعداد شركت در جلسات دادگاه اضافه خواهد شد.

تبصره ٩ )‌ كارآموز بايد در هر نيمه از ماه در يك جلسه دادگاه شركت كند. در ماه هاي فروردين و اسفند ، شركت در دو جلسه در يك نيمه از ماه بلامانع است.

تبصره ١٠ ) كارنامه بايد از حيث حضور در جلسات دادگاه ها ، منظم و از نظر رديف و تقدم و تاخر تاريخ متوالي باشد. كارنامه هايي كه اين ترتيب در آن ها رعايت نشود ، از نظر كميسيون قابل پذيرش نيست.

تبصره ١١ ) كليه رديف ها و قسمت هاي مربوط به شركت در جلسات دادگاه ها ، بايد در روز جلسه دادرسي تنظيم و توسط دادگاه گواهي شود. رديف ها و قسمت هاي فاقد اين شرايط ، توسط كميسيون ابطال مي شود.

تبصره ١٢ ) تهيه گزارش از پرونده هايي كه كارآموز در آن وكالت دارد ، قابل پذيرش نيست.

تبصره ١٣ ) كارنامه و گزارش هاي تهيه شده ، دليل عمده و ملاك انجام تكاليف است ، لذا بايد در حفظ و نگهداري كارنامه و گزارش ها كمال دقت و مواظبت به عمل آيد.

تبصره ١٤ ) صفحات كارنامه در دو نسخه تهيه مي شود. كارآموز پس از تكميل هر صفحه بايد نسخه دوم را جدا كرده و در بايگاني خود نگه دارد.در صورت فقدان يا از بين رفتن كارنامه ، نسخه دوم جايگزين آن مي شود. عدم ارائه نسخ دوم در موعد اعلامي ، به منزله عدم انجام تكاليف تلقي مي گردد و كميسيون حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصميم خواهد نمود.

٨-١١ ) حضور در دايره معاضدت قضايي و آموزش لازم با توجه به امكانات كانون و تصميم كميسيون ، و ارائه دوره گواهي دايره مذكور در پايان دوره.

فصل چهارم :‌ پايان دوره و اختبار

ماده ١٢ ) كارآموز مكلف است پس از پايان دوره يا در مواعدي كه كميسيون مقرر مي دارد، ختم دوره خود را اعلام ، و مدارك انجام تكاليف را حداكثر ظرف بيست روز به شرح زير تسليم كند:

الف ) كارنامه كارآموزي

ب ) گزارش ها

ج ) گواهي تسليم كار تحقيقي

د ) گواهي طي دوره هاي آموزش در دايره معاضدت قضايي و مباني كامپيوتر و اينترنت.

ماده ١٣ ) كميسيون بعد از بررسي مدارك و تكاليف كارآموزان متقاضي شركت در اختبار ، اسامي واجدين شرايط را حداقل يك هفته قبل از اختبار در تابلو اعلانات و سايت كانون ، اعلام مي كند.

ماده ١٤ ) كميسيون درباره كارآموزاني كه در موعد مقرر ، اعلام ختم دوره نكرده ، يا مدارك خود را كلا يا جزئا تسليم ننموده ، يا مدارك ايشان قابل قبول تشخيص داده نشود ، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

ماده ١٥ ) كميسيون در مميزي تكاليف كارآموزان واجد شرايط شركت در اختبار ، درجات زير را اعمال مي كند.

الف ) قابل قبول          ب ) خوب                 ج ) بسيار خوب                      د ) عالي

براي درجات خوب ، بسيار خوب و عالي به ترتيب نمرات يك ، دو ، سه منظور مي شود. اين نمره با مجموع نمرات نهايي اكتسابي كارآموز در اختبار ( موضوع تبصره ماده ١٩ ) جمع و سپس معدل كل تعيين مي شود.

ماده ١٦ ) چنانچه در انجام تكاليف ، بدون عذر موجه نقصاني وجود داشته باشد كه از موارد تجديد دوره محسوب نشود ، دوره ، با انجام تمام يا بعضي از تكاليف به مدتي كه از يك سال بيشتر نباشد ، تمديد مي شود. در صورت وجود عذر موجه ، كارآموز موظف به تكميل دوره و رفع نقص از تكاليف ، طبق نظر كميسيون خواهد بود.

ماده ١٧ )‌ كارآموزي كه براي عدم شركت در اختبار عذر موجه داشته باشد ، بايد قبل از اختبار و در مورد حوادث غير مترقبه حداكثر ظرف يك هفته بعد از اختبار ، موضوع را به كميسيون اعلام كند . در صورت تشخيص موجه بودن عذر ، كارآموز موظف  به شركت در كليه مراحل و مواد درسي اختبار بعدي خواهد بود. در اين صورت كارآموز از انجام تكاليف به استثناي وظايف محوله از سوي كانون و وكيل سرپرست معاف است .

تبصره ١ ) بيماري با گواهي پزشك متخصص ، زايمان ، فوت اقرباي نسبي و سببي درجه اول از طبقه اول و سفر حج واجب از جمله معاذير موجه محسوب مي شوند.

تبصره ٢ ) استفاده از حكم اين ماده در هر شرايطي براي دو بار امكان پذير است.

ماده ١٨ )‌ كميسيون حداقل سالي يك بار اختبار برگزار مي كند . آگهي متضمن زمان و مكان برگزاري در محل كانون الصاق و در سايت كانون منعكس مي شود و به منزله ابلاغ به كارآموزان واجد شرايط براي اختبار است.

تبصره ١ ) پس از آگهي مذكور هيچ كارآموزي نمي تواند مدعي عدم اطلاع از زمان و مكان برگزاري اختبار باشد.

تبصره ٢ ) مواد اختبار عبارتند از : حقوق مدني ، حقوق جزا ، حقوق تجارت ، آيين دادرسي مدني و قوانين و مقررات وكالت ، آيين دادرسي كيفري و حقوق ثبت و امور حسبي.

ماده ١٩ ) حداقل نمره قبولی در اختبار معدل ۱۰ از ۲۰ است؛ چنانچه معدل کل بین ۱۰ تا ۱۲ باشد یک نمره کمتر از ۱۰ و در صورتی که بالاتر از ۱۲ باشد دو نمره کمتر از ۱۰ قابل پذیرش است.
تبصره: در معدل گیری هر درس ضریب نمره مواد درسی کتبی ۳ و شفاهی یک خواهد بود.

ماده ٢٠ ) نتيجه اوليه اختبار در محل كانون اعلام مي شود و كارآموز مردود مي تواند از تاريخ اعلان ، حداكثر ظرف سه روز اعتراض خود را با ذكر دليل به كميسيون اعلام كند ، نظر كميسيون در رسيدگي به اعتراضات و بررسي اوراق امتحاني ، قطعي است.

ماده ٢١ ) كميسون حداكثر ظرف يك هفته پس از پايان رسيدگي به اعتراضات ، نتيجه نهايي اختبار را جهت طرح در هيئت مديره و اتخاذ تصميم به رياست كانون گزارش مي كند.

تبصره ) كانون مي تواند حسب مقتضيات خود براي نفرات برتر اختبار هر دوره با توجه به تعداد آن ها ، حق انتخاب محل اشتغال را در نظر بگيرد.

ماده ٢٢ ) كارآموز در صورت شركت در اختبار تا اعلام قبولي و انجام مراسم تحليف ، مكلف است امور وكالتي را كماكان تحت نظارت وكيل سرپرست انجام دهد.

فصل پنجم : تجديد دوره و انتفاي كارآموزي

ماده ٢٣ ) تجديد دوره به اين معنا است كه كارآموز بايد يك دوره ديگر تمام تكاليف را انجام دهد. ( به استثناي آموزش رايانه و اينترنت و تهيه كار تحقيقي مشروط به آنكه قبلا انجام شده باشد.)

تبصره ) تجديد دوره تحت هر شرايطي فقط براي يك دوره امكان پذير است و مدت آن براي مردودين علمي يك سال و در ساير موارد هجده ماه خواهد بود.

ماده ٢٤ ) موارد تجديد دوره به قرار زير است:

الف ) مورد پيش بيني شده در تبصره ٢ بند ٤-١١.

ب ) ايجاد وقفه در طي دوره به مدت يك سال متوالي و يا دو سال متناوب.

ج ) كارآموزي كه در اولين دوره ، اعلام ختم دوره نكرده و در مواعد مقرر ، مدارك را تسليم نكند.

د ) كارآموزي كه بدون عذر موجه در اختبار مقرر شركت نكند.

ه ) كارآموزي كه عليرغم شركت در جلسات كتبي اختبار ، بدون عذر موجه از شركت در جلسات شفاهي خودداري كند.

ز ) كارآموزي كه در اختبار پايان اولين دوره مردود شود.

ح ) كارآموزي كه به تشخيص كميسيون ، تكاليف خود را به نحو كامل انجام نداده و امكان رفع نقص از آن نيز وجود نداشته باشد و يادر صورت امكان رفع نقص ، در موعد مقرر اقدام به رفع نقص نكند.

ط ) كارآموز مشمول ماده ١٦ كه در اختبار مقرر شركت نكند.

ماده ٢٥ ) انتفاي كارآموزي به اين معنا است كه به تشخيص كميسيون ، استمرار كارآموزي كان لم يكن و ملغي الاثر مي شود و پذيرش مجدد منوط به قبولي در آزمون ورودي خواهد بود.

ماده ٢٦ ) موارد انتفاي كارآموزي به قرار زير است:

الف ) اصرار بر عدم رعايت شئون وكالت يا اخلاق حرفه اي يا تكرار تخلف از شرح وظايف به نحوي كه استمرار كارآموزي به مصلحت نباشد.

ب )عدم شروع دوره و يا وقفه غير موجه در انجام تكاليف به مدت بيش از يك سال متوالي و يا بيش از دو سال متناوب از تاريخ صدور پروانه يا تجديد دوره.

ج ) كارآموزي كه در پايان دوره تجديدي ، از حضور در اختبار خودداري كرده و مشمول ماده ١٦ نباشد يا در صورت شركت در اختبار ، مردود علمي شود.

د ) كارآموز مشمول ماده ١٧ كه سابقا تجديد دوره شده و از حضور در اختبار مقرر خودداري كند و يا در صورت شركت در اختبار مردود علمي شود.

تبصره ) در موارد انتفاي كارآموزي كميسيون تصميم خود را به كارآموز اعلام و براي وكيل سرپرست وي ، رياست كل دادگستري استان و اتحاديه ارسال مي كند.در اين صورت استفاده از پروانه و عنوان كارآموزي ممنوع و از مصاديق تظاهر به وكالت موضوع ماده ٥٥ قانون وكالت است.

ماده 27) از جمله مصاديق بند الف ماده 26 عبارتند از:

الف) نقض قوانين و نظامات

ب) رفتار و گفتار بر خلاف شرافت وكالت و قضاوت

ج)بي حرمتي به مقامات قضايي،اداري ،وكلا و كارآموزان.

د)بي حرمتي و عدم رعايت ادب و نزاكت نسبت به اعضاي كانون،مسئولين،و ارگان هاي آن.

ه)تعامل غير متعارف با اشخاص حقيقي يا حقوقي در امور وكالت.

د)تشكيل پرونده هاي متعدد انتظامي عليه كارآموز در طي دوره.

ز)عدم توجه و بي اعتنايي به دعوت نامه ها و اخطار نامه ها و اخطاريه هاي كانون و ارگان هاي آن.

فصل ششم : وظايف وكلاي سرپرست

ماده ٢٨ ) پذيرفته شدگان كارآموزي براي سرپرستي دوره،موافقت كتبي دو وكيل واجد شرايط را اخذ و تسليم مي كنند.

ماده ٢٩ ) امور زير از جمله وظايف وكيل سرپرست است :

الف ) نظارت مستمر بر عملكرد وكالتي كارآموز و راهنمايي وي در كليه مراحل ، شامل : تنظيم قرارداد وكالت  با موكل ، نحوه طرح دعوا و شكايت ، تنظيم دادخواست و شكواييه ، امور مربوطه به حق الزحمه و پرداخت هزينه هاي قانوني توسط كارآموز ، تدارك دفاع ، تنظيم لوايح دفاعيه و …

ب ) آموزش مستمر كارآموز جهت آشنايي با وظايف و اختيارات وكيل دادگستري ، فن دفاع ، اخلاق حرفه اي ، نحوه تعامل با همكاران ، قضات ، كارمندان اداري ، موكل و …

ج ) نظارت و بررسي دقيق انجام تكاليف .

د ) همكاري مستمر با كميسيون جهت اجراي برنامه هاي آموزشي.

ه ) نظارت بر تهيه گزارش هاي سه ماهه موضوع تبصره ٤ بند ٣-١١ و اعلام نظر به كميسيون.

و ) اعلام تخلف احتمالي يا نداشتن حسن اخلاق و رفتار كارآموز به كميسيون.

ز )‌ اعلام شروع به كارآموزي و اظهار نظر  پيرامون نحوه انجام تكاليف در پايان دوره.

ح ) در صورت تاييد ، امضاي وكالتنامه تنظيمي بين كارآموز و موكلين وي ، با توجه به صلاحيت علمي ، عملي و قانوني كارآموز.

ط ) ارائه مشاوره به كارآموز در خصوص سوالات و موارد ابهام وي .

ي ) اتخاذ تدابير عملي براي حضور كارآموز حداقل ٢ روز در هفته در دفتر، به نحوي كه كليه امور وكالتي تحت نظارت وكيل سرپرست انجام  شود.

ماده ٣٠ ) تغيير وكيل سرپرست در طي دوره ، فقط براي يك بار امكان پذير و منوط است به درخواست كتبي كارآموز با ذكر دلايل موجه ، ارائه موافقت كتبي وكيل سرپرست وقت و وكيل مورد نظر بعدي ، نظر كميسيون و موافقت هيئت مديره.

ماده ٣١ ) در صورت فوت ، ممنوع شدن از شغل وكالت ، تعليق يا توديع، پروانه وكالت و انتقال محل اشتغال وكيل سرپرست و يا انصراف وي از سرپرستي با ارائه دلايل موجه ،‌كارآموز بايد يك وكيل واجد شرايط ديگر به كانون معرفي كند.

تبصره ) در صورتي كه بنا به معاذيري مانند بيماري يا مسافرت ، وقفه اي در امور سرپرستي ايجاد شود ، سرپرستي موقت كارآموز با رياست كانون و يا وكيلي كه از طرف وي تعيين مي شود، خواهد بود.

ماده ٣٢ ) وكيل سرپرست از قبول وكالت يا ارائه مشاوره به طرف مقابل كارآموز خود يا تاييد وكالت يا انجام مشاوره به يكي از كارآموزان در مقابل كارآموز ديگر خود ، ممنوع است.

فصل هفتم : مقررات انضباطي و انتظامي

ماده ٣٣ ) كارآموزي كه مرتكب تخلف انتظامي شود ، مشمول آيين نامه لايحه قانوني استقلال …مصوب ١٣٣٤ و نظامات مندرج در اين شرح وظايف خواهد بود.

ماده ٣٤ ) رعايت نزاكت و ادب در رفتار ، نگارش دادخواست ، لوايح و مكاتبات نسبت به مقامات قضايي ،اداري ،

اصحاب دعوا و وكلاي آن ها و نيز پيروي از آداب و اصول اخلاقي و داشتن پوشش مناسب و آراسته ، براي كارآموز الزامي است.

تبصره ) استفاده از آرم كانون و همراه داشتن پروانه در مراجع رسمي و قضايي براي كارآموز الزامي است.

ماده ٣٥ ) اعتبار پروانه ، آبان هر سال منقضي مي شود.كارآموز بايد در آبان هرسال براي تمديد پروانه به دبيرخانه كانون مراجعه كند. در صورت عدم تمديد پروانه ، كارآموز تحت هيچ عنوان حق  قبول وكالت به تنهايي يا با كارآموز يا وكيل ديگر حتي وكيل سرپرست خود را ندارد.

ماده ٣٦ ) كارآموز منفردا يا متفقا به همراه وكيل سرپرست خود يا وكلاي ديگر ، علاوه بر محدوديت مقرر در قسمت اخير تبصره ٣ ماده ٦ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ، حق مداخله در دعاوي مالي بيش از حد نصاب معين شده توسط اتحاديه را ندارد.

تبصره ١ ) در پرونده هاي كيفري كه مرجع تجديد نظر آن ها ديوان عالي كشور است ، كارآموز از ابتداي رسيدگي نزد قضات دادسرا ( دادستان ، داديار و بازپرس ) ، حق وكالت و دخالت نخواهد داشت.

تبصره ٢ ) در صورتي كه بعد از قبول وكالت و جريان دعوا به عللي چون اعتراض خوانده به تقويم خواسته يا مواردي كه خواسته به طور علي الحساب تقويم شده ، مشخص  شود دعوا خارج از صلاحيت كارآموز است ، كارآموز بايد با اعلام موضوع به موكل ، استعفا دهد.

تبصره ٣ ) قبول وكالت جهت مطالعه پرونده ، مشمول اين ماده نيست.

ماده ٣٧ )‌ هرگونه دخل و تصرف در مندرجات مدارك و كارنامه ، از قبيل تغيير ، پاك كردن اعداد و عبارات آن يا الحاق ، قطع نظر از وصف كيفري ، از نظر كانون تخلف محسوب و موجب تعقيب انتظامي و عدم پذيرش مدارك و كارنامه خواهد بود.

ماده ٣٨ ) كارآموز در طول دوره ، تا تحليف ، حق استفاده از عنوان وكيل دادگستري يا مشاور حقوقي را ندارد. ذكر عنوان كارآموز وكالت بعد از نام و نام خانوادگي ( اعم از فارسي يا لاتين ) و نيز درج شماره پروانه و نشاني وكيل سرپرست در كليه موارد مانند سربرگ ، كارت ويزيت و مهر ضروري است . استفاده از عباراتي نظير عضو كانون وكلا ، وكيل عادي ، قبول وكالت و غيره ممنوع است .

ماده ٣٩ ) قبول كار وكالتي منوط به انجام وظايف كارآموزي است و كارآموز بايد منحصرا با موافقت و امضاي وكيل سرپرست در وكالت نامه و در حدود صلاحيت كارآموزان قبول وكالت كند.

تبصره ) كارآموز بايد از وكالت نامه هاي مخصوص كارآموزان استفاده كند كه پس از ثبت شماره سريال در دفتر كانون به كارآموز تحويل مي شود و مسئوليت هر نوع سوءاستفاده احتمالي از وكالت نامه هاي مذكور متوجه شخص كارآموز خواهد بود.

ماده ٤٠ ) كارآموز بايد نسخه اي از وكالت نامه را به موكل و نسخه ديگر را به وكيل سرپرست تحويل داده و تصوير آن را در پرونده مخصوص به خود نگهداري كند.

ماده ٤١ ) كارآموز مكلف است كليه امور ارجاعي از سوي ارگان هاي كانون را در اسرع وقت و به نحو شايسته انجام داده و گزارش آن را به موقع تسليم كند و در امور محرمانه مانند ارجاعات دادسرا ، دادگاه انتظامي يا بازرسي ، رازداري را رعايت كند.

ماده ٤٢ ) كارآموز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به كانون است . در صورت كشف خلاف ، كميسيون بررسي و اتخاذ تصميم خواهد كرد.

ماده ٤٣ ) كارآموز از هرگونه تبليغ يا اقدامات غيرمتعارف ممنوع است.

ماده ٤٤ ) شرح وظايف كارآموزي وكالت دادگستري در جلسات مورخ بيست و نهم و سي ام مهر ، هجدهم و نوزدهم آذر ، نهم و دهم دي  و اول بهمن سال يك هزار و سيصد و هشتاد و نه توسط نمايندگان كانون هاي وكلا در ٤٤ ماده و ٤٤ تبصره ، بررسي و تنظيم و در جلسه مورخ هفتم و هشتم ارديبهشت يك هزار و سيصدو نود هيئت عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران  در قم تصويب شد.

 


مصوبات هیأت مدیره در خصوص وظایف کارآموزان وکالت:

  1. در خصوص طی دوره کارآموزی به اکثریت آرا مصوب شد هر کارآموز طی دوره 18 ماهه تحت نظارت 3 وکیل سرپرست به ترتیب هر شش ماه یک وکیل سرپرست تکالیف محوله را به انجام میرساند.
  2. در خصوص انجام تکالیف کارآموزی مقرر شد ضمن معرفی کارآموزان به دادگستری انجام تکالیف مقرر در دادگاه ها در معیت وکیل سرپرست و ضمن حضور در جلسات رسیدگی پرونده های مربوط به وکیل سرپرست صورت پذیرد و حضور در جلسات مذکور به همراه وکیل سرپرست به تأیید مراجع قضایی برسد.

تبصره: کارآموز مکلف است در هر صورت حداقل ماهی یک بار در جلسات رسیدگی به همراه وکیل سرپرست شخصاً حضور یابد و در صورت تعذر در سایر جلسات رسیدگی با تایید وکیل سرپرست به روال سابق کارآموزی نماید.