صورتجلسه دوم هیأت مدیره نهم

به نام خدا

به تاریخ 8 خرداد ماه 1400 دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.

مقرر گردید جلسات عادی هیات مدیره با اعلام دستور جلسه از سوی رئیس کانون در روزهای شنبه ساعت 13 برگزار گردد که متعاقباً آئین کار تشکیل و اداره جلسات هیات مدیره به تصویب خواهد رسید.

ضمناً کمیسیون های داوری و بانوان در اسرع وقت احیاء و شروع به کار نمایند.

به طرق مقتضی به همکاران محترم اعلام گردد ظرف مدت 8 روز توانمندی و علاقه مندی خود را جهت مشارکت در ارکان و کمیسیون های کانون اعلام نمایند.

مراتب صورتجلسه و به امضاء اعضاء هیات مدیره رسید.

 

سید محمد حسینی، محمد مهدی نحوی، امیر کاتبی، محمد نسخه چی، غلامرضا تجدد

میرسینا داوری، علی امینی