صورتجلسه ششم کمیسیون رفاه

باسمه تعالی

به تاریخ 16 مهر 1398 ، ساعت 12:30 ، ششمین جلسه کمیسیون رفاه و تسهیلات دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید.

 

با توجه به عدم برگزاری جلسه با حضور کلیه اعضای کمیسیون در جلسات پیش، مقرر شد بدواً دبیر کمیسیون انتخاب گردد. با توجه به اینکه جناب آقای حسین تیموری جهت تصدی دبیر کمیسیون رفاه اعلام آمادگی فرمودند و از همکاران محترم شخصی دیگر اعلام نامزدی ننموده است، به اتفاق آراء آقای حسین تیموری به عنوان دبیر کمیسیون رفاه کانون وکلای قزوین معرفی می گردند. همچنین جهت پیگیری هرچه سریعتر طرح های کمیسیون ، جلسه بعدی بتاریخ 21 مهر ماه 98  ساعت 13 تعیین گردید.

 

حاضرین جلسه:

مریم ضیاء آبادی، حسین تیموری، شیما حاتمی راد، مهدی کیایی، محمدمهدی صبوری