صورتجلسه مورخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 1 شهریور ماه 1399 چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری و سید محسن خطیبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • درخواست آقایان سید جلال موسوی ، محمد مهدوی نیا و جعفر مقدم و خانم اشرف السادات میرمغفرتی درخصوص صدور پروانه کارآموزی برابر بند دال ماده 8 لایحه استقلال ، باتوجه به بررسی کمیته مربوطه کانون وکلای دادگستری استان قزوین و به جهات یاد شده در گزارشات تنظیمی درخواست نامبردگان به لحاظ فقدان شرایط قانونی مورد موافقت قرار نگرفت.

 

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری،  سید محسن خطیبی