صورتجلسه مورخ 11 مرداد ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 11 مرداد ماه 1399 چهل و سومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری،سید محسن خطیبی ،سید محمد حسینی و محمدمهدی نحوی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • نامه اداره آموزش و پرورش استان لرستان در خصوص روال اداری استعفای آقای نصیر رضایی آهنگران قرائت گردید و با انجام کارآموزی ایشان بدون انجام وکالت تا مدت سه ماه تا حصول نتیجه بر اعلام قطع رابطه همکاری با اداره آموزش و پرورش موافقت گردید. روند تاخیر در موافقت با استعفای متقاضی به دلیل شرایط حاکم بر کرونا بوده است.
  • درخواست کارآموزان وکالت در خصوص افزایش سقف قراردادهای مالی در دعاوی قرائت شد و مصوب گردید تا در اولین جلسه شورای اجرایی مطرح شود.
  • درخواست ثبت موسسه حقوقی آقای رضا حمزه ای قرائت شد و مقرر گردید تا اساسنامه مربوطه را تهیه و پس از ارائه آن نسبت به درخواست ایشان تصمیم گیری خواهد شد.
  • مصوبه کمیسیون کارآموزی جهت تجدید دوره آقای سیروس فتحی واجارگاه برای یک دوره به مدت 6 ماه مورد تصویب قرار گرفت.
  • پیشنهادات ستاد معاضدت قضایی در خصوص : بند یک (اخذ هزینه داوری توسط دفتر خدمات قضایی نسبت به تجدید نظرخواهی وکالت تسخیری) مقرر شد مراتب به ریاست کل دادگستری استان قزوین اعلام تا ایشان به نحو مقتضی از طریق دفاتر خدمات قضایی بر انجام آن دستور فرمایند. نسبت به بند دوم موافقت نشد. نسبت به بند سه، در صورت تشخیص ستاد معاضدت به صورت موردی به پزشکی قانونی ارجاع شود و عملکرد سوابق وکالتی وکیل در دادگستری، ستاد معاضدت راساً نسبت به آن تعیین تکلیف نماید. در خصوص بند چهارم، چنانچه موردی بر خلاف توافقنامه سال 93 به کانون معرفی شود ستاد معاضدت ضمن بررسی شرایط نامبرده جهات عدم استحقاق متقاضی را به مرجع قضایی اعلام نماید. با بند پنج موافقت شد و با بند شش موافقت نگردید.
  • نامه کمیسیون حمایت از وکلا قرائت شد. نسبت به تامین پشتوانه مالی صندوق اضطراری حمایت از وکلا مصوب گردید ده درصد از هزینه خودیاری نقل و انتقالات تا سقف حداکثر دو میلیون تومان به صندوق مذکور کارسازی گردد.

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی، امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و محمدمهدی نحوی