صورتجلسه مورخ 13 دی ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

 به نام خدا

به تاریخ 13 دی ماه 1399 پنجاهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • پیشنهاد تغییر نشانی الکترونیکی کانون و طراحی مجدد سایت کانون مورد بررسی قرار گرفت و موافقت گردید با حفظ نشان الکترونیکی فعلی، نشان جدید نیز اضافه شود.
  • درخواست خانم معصومه کارگری مبنی بر دریافت پروانه وکالت وفق بند ب ماده 8 لایحه استقلال بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.
  • در خصوص درخواست پروانه وکالت آقای فرهاد غفاری بر اساس بند ب ماده 8 لایحه استقلال تقاضای ایشان مردود اعلام می گردد.

 

امضاء کنندگان:

 امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی

 امیر کاتبی