صورتجلسه مورخ 16 اسفند ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 16 اسفند ماه 1399 پنجاه و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • مصوبه کمیسیون کارآموزی مبنی بر تجدید دوره آقای اصغر ارغوان و خانم شهره رحمانی به دلیل نواقص تکالیف به مدت 18 ماه تجدید گردیده مورد موافقت قرار گرفت.
  • صورتجلسه ستاد استانی مدیریت کرونا قرائت شد.
  • گزارش خانم فریبا رضایی درخصوص نشست دبیرخانه ملی منع خشونت علیه زنان در اسکودا قرائت گردید و از زحمات ایشان تشکر و قدردانی گردید.
  • دادنامه صادره از سوی دادگاه انتظامی قضات آقای فرهاد غفاری متقاضی ماده 8 قرائت گردید.

 

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی، امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی

 

امیر کاتبی