صورتجلسه مورخ 17 خرداد ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 17 خرداد ماه 1399 سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره دوره هشتم با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیر افشین کلانتری و سید محسن خطیبی تشکیل شد و در خصوص مورد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

1- گزارش آقای مجتبی گنجه ها قرائت گردید و مقرر شد آقای مجتبی گنجه ها بعنوان رئیس ستاد معاضدت و آقای وحید خواجه حق وردی بعنوان معاون ستاد معاضدت امور مربوطه را وفق مقررات انجام دهند.

 

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی،  امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی