صورتجلسه مورخ 20 آذر 98 هیأت مدیره

به نام خدا

 

به تاریخ 20 آذر ماه 1398 بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری ، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • با پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال به هریک از تیم های والیبال و فوتسال آقایان موافقت گردید. (جمعاً دویست میلیون ریال) (نظر آقای حسینی: 5 میلیون تومان از محل دریافتی بابت هزینه ورزشی و الباقی از محل سایر درآمدهای کانون موافقم.)
  • با برگزاری شب شعر وکیل و هزینه تقریبی یک صد میلیون ریال موافقت گردید.
  • نامه ریاست جمهوری قرائت شد.
  • با پیشنهاد ریاست محترم اتحادیه در خصوص برگزاری همایش ها موافقت گردید.
  • نامه کانون یزد قرائت گردید.
  • نامه صندوق حمایت قرائت گردید.

 

امضاء کنندگان:

 

محمدرضا شهیدی،  امیرافشین کلانتری، سید محمد حسینی

 

 

امیر کاتبی