صورتجلسه مورخ 20 دی ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

 به نام خدا

به تاریخ 20 دی ماه 1399 پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • نامه اتحادیه مبنی بر تهیه یک سمبل برجسته از استان قزوین به صورت تابلو جهت نصب در سالن اسکودا مطرح و مقرر شد از اتحادیه نمونه ای از طرح ارائه شده مرتبط با موضوع را که احیاناً سایر کانون ها به اتحادیه ارسال کرده اند ، چگونگی دیدگاه اتحادیه و اقدامات انجام شده مورد استعلام قرار گیرد و کمیسیون محترم روابط عمومی طی مدت یک هفته آن را بررسی و طرح های پیشنهادی خود را به هیات مدیره ارائه نمایند.
  • درخصوص تعرفه خدمات الکترونیک قضایی کانون وکلا با توجه به بررسی های بعمل آمده مقرر شد به میزان چهل درصد از تعرفه مصوب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه حسب مورد از همکاران در قبال خدمات انجام شده ، اخذ گردد.

 

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی

 امیر کاتبی