صورتجلسه مورخ 28 مهر ماه هیأت مدیره

به تاریخ 28 مهر ماه 1398 بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • با انتقال آقای محمد سبزی از کانون قزوین به کانون البرز موافقت شد.
  • با انتقال دائم آقای حسن قاسمی از شهر محمدیه به شهر قزوین موافقت شد.
  • با انتقال دائم خانم سمیه دریایی از کانون قزوین به کانون مرکزی موافقت شد.
  • با انتقال دائم خانم سارا امامی از کانون قزوین به کانون مرکز موافقت شد.
  • با انتقال دائم آقای احمد تربیعی از کانون قزوین به کانون گیلان موافقت شد.
  • با انتقال دائم خانم مرضیه رضایی از شهر رامند کانون قزوین به کانون مرکز موافقت شد.
  • در خصوص درخواست خانم اعظم قاسمی و آقای پوریا قهرمانی در خصوص اعتراض به نتایج آزمون 97، مقرر شد که با توجه به اینکه در خصوص قبول شدگان آزمون مربوطه وفق مصوبات مورخ 21/02/98 و 22/03/98 هیئت مدیره تصمیم گیری شده و مشارالیهم جزء قبولی های آزمون قرار نگرفته اند و از مردودین آزمون می باشند و لذا مراتب به ایشان ابلاغ گردد.
  • با تمدید قرارداد پارکینگ ستاره شهر موافقت شد.

جلسه راس ساعت 14:30 پایان یافت.

 

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی،   امیرافشین کلانتری،   سید محسن خطیبی و   غلامرضا تجدد

امیر کاتبی