صورتجلسه مورخ 29 شهریور ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

 به نام خدا

به تاریخ 29 شهریور ماه 1399 چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • درخصوص مشکل فنی ساختمان جدیدالاحداث کانون وکلای قزوین بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر شد تا شرایط اجرای عملیات فنی ساختمان برای جلسه آتی هیئت مدیره مورد بررسی دقیق و فنی قرار گیرد.
  • درخصوص تغییر دو نفر از اعضاء هیئت عامل مرکز نیکو کاری آقای امیر کاتبی و خانم مهرنوش پاکنیا انتخاب شدند.
  • نامه ارسالی از اسکودا در خصوص استعفاء آقای شهبازی نیا قرائت شد.
  • مصوبه کمیسیون کارآموزی در خصوص اشتباه در تصمیم تجدید دوره آقای سیروس فتحی واجارگاه و اصلاح آن قرائت گردید و تصویب شد.
  • درخواست آقای علی کاظم لو متقاضی بند دال قرائت شد و مورد موافقت واقع نگردید.
  • موضوع فروش ساختمان فعلی (واقع در خیابان خیام) کانون وکلای قزوین مطرح گردید آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری و سید محسن خطیبی با فروش آن موافقت دارند و آقایان غلامرضا تجدد و سید محمد حسینی با فروش آن در موقعیت فعلی مخالفت دارد.

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری،  سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی ، غلامرضا تجدد

 امیر کاتبی

 


نظر آقای حسینی: بسمه تعالی، با توجه به اینکه صرفاً یک دقیقه در صحن هیئت مدیره وقت جهت بررسی موضوع فروش ساختمان در نظر گرفته شد و بعبارتی طرح دستورجلسه و امضاء آن از سوی سه عضو محترم

هیئت مدیره تنها یک دقیقه طول کشید و سپس فوراً دو عضو محترم جلسه هیئت مدیره را ترک نمودند و  منتظر اظهار نظر و تحلیل و بررسی موضوع و استماع استدلال سایر اعضاء نماندند، و از طرفی موضوع انتقالی

و سایر مباحث غیر ضرور در دستور جلسات اولیه قرار گرفته و مهمترین دستور جلسه (فروش ساختمان) در آخر دستور جلسات با یک دقیقه وقت قرار گرفته، بنظر تصمیم گیری به شرح فوق فاقد وجاهت قانونی بوده ، صلاح و غبطه کانون و وکلای محترم در نظر گرفته نشده است. فلذا ضمن تذکر موکد مبنی بر رعایت اصول حرفه ای مدیریت کانون، از هرگونه تصمیم فوری و بدون بررسی پرهیز گردد. سید محمد حسینی

 

نظر آقای تجدد: به نام خدا، درخصوص دستورجلسه در مورد فروش ساختمان واقع در کوچه آتشگران، ضمن مخالفت با این تصمیم به استحضار همکاران می رساند که تصمیم گیری در خصوص این امر مهم طی یک صورتجلسه و دوسطر ممکن نمی باشد و یقیناً غبطه همکاران و کانون رعایت نخواهد شد. اینجانب به عنوان عضو هیئت مدیره از علت نیاز به فروش ساختمان فعلی کانون و توجیهات آن مطلع نیستم. درخصوص علت نیاز به فروش ساختمان و میزان بدهی کانون وهزینه های ساختمان در حال احداث بدواً می بایست توجیهات به صورت کارشناسی در خصوص ساختمان جدید و بدهی کانون و میزان هزینه کرد برای ساختمان جدید ارائه و به بحث گذاشته شود، ما در این خصوص نیاز به ارائه گزارش یک هفته قبل و سپس تشکیل جلسه مستقل داریم تا هیئت مدیره قانع شود. ضمناً ضمن احترام به نظر همکاران، مصوبه هیئت مدیره قبلی را که حدوداً سه سال قبل ارائه شده در حال حاضر جاری نمی دانم. ضمناً استدعا دارد که همکاران موضوع را به تصویب مجمع عمومی رسانده تا موضوع از لحاظ مقبولیت و توجیه به استحضار عموم همکاران نیز برسد. در ضمن اینجانب از موضوع طرح شده در صندوق حمایت هم مطلع نبوده ام و لذا در این خصوص استدعای پرهیز از تصمیم گیری های فوری و احساسی را دارم تا هم غبطه کانون حفظ شود و هم ساختمان جدید نیز به روال و سرعت مناسب ساخته شود.

ضمناً در خصوص آقای علی کاظم لو مقرره جلسه و نظر اعضاء بررسی مجدد موضوع در خصوص مدارک و مستندات خواهان، آقای کاظم لو به اشتباه نوشته شده که با وصف بالا تقاضای اصلاح را دارم تا مقرر شود که مستندات قانونی و نظر مشاور اخذ و بحث مجدد گردد.  غلامرضا تجدد

 نظر اعضاء موافق فروش ساختمان: به نام خدا، با سلام در پاسخ به مرقومه دونفر از همکاران محترم هیئت مدیره در اعتراض به مصوبه فروش ساختمان فعلی واقع در خیابان خیام (کانون وکلای قزوین) مستحضر می دارد به موضوع فروش ساختمان فعلی کانون وکلای قزوین واقع در خیابان خیام در هیئت مدیره گذشته کانون مسبوق به سابقه بوده و دارای مصوبه بر انجام آن است بر این اساس از زمان تشکیل دوره هشتم هیئت مدیره و پیگیری امر اجرایی ساختمان جدیدالاحداث کانون و روند رو به رشد و توسعه عملیات ساختمانی با موضوع اشکال در زمان پی ریزی در آن مواجه شده و کاشف بعمل آمد که در زمان اجرای فونداسیون ساختمان جدید در ادوار گذشته علی رغم ضرورت بر زه کشی اطراف آن و جلوگیری بر ورود و یا سرایت آب به محدوده احداثی ساختمان بدون توجه به چنین امری اقدام به احداث شد تا اینکه با ورود آب و نشر آن به سطح طبقه دوم منفی از جبهه شمالی ساختمان در نقطه زیرزمین معلوم گردید ضرورت اجرای عملیات زه کشی از طریق جمع آوری خاک دستی دپو شده پشت دیوار یا سازه جبهه شمالی و حفر 6 حلقه چاه و سپس زه کشی اطراف آن وجود دارد لازمه انجام آن صرف مبلغ بیش از یک میلیارد تومان است که از سوی چندین پیمانکار اعلام شده است که در صورت عدم انجام چنین مهمی، خطرات ناشی از فرسودگی پایه های ساختمان و تخریب آن قریب واقع خواهد بود. از این نظر صرف هزینه گزاف به پرداخت مبلغ اخیرالذکر ضرورت دارد که با توجه به بودجه جاری و سالیانه کانون و وجود شرایط فعلی جهت ساخت و تکمیل ساختمان جدیدالاحداث به منظور حفظ بنا و ساختمان موجود و جلوگیری از فرسایش پایه های آن به لحاظ مراتب فوق و نیاز بر وجود منبع مالی بر تکمیل ساختمان جدید و عدم نیاز به بقای ساختمان فعلی واقع در خیابان خیام، پیرو مصوبه دوره ششم هیئت مدیره و مذاکرات متعدد و مستمر در طول این دوره از هیئت مدیره بر لزوم فروش ساختمان جهت تامین اعتبار ساخت ساختمان جدید و جلوگیری از استفاده از مساعدت مالی و خودیاری همکاران وکیل و طرح موضوعات متنوع و مبتلا به مربوطه در صحن هیئت مدیره و تجدید جلسات متعدد و مذاکرات مستمر و پیوسته با صندوق حمایت از وکلا جهت تسهیل و تسریع در پرداخت بدهی صندوق با جلب نظر کارشناسی یک نفره و سه نفره با رعایت صرفه و صلاح و غبطه کانون و همکاران محترم وکیل مبلغ هفت میلیارد و چهارصد میلیون تومان ارزیابی گردید تا با فروش آن بخشی از بدهی صندوق حمایت تادیه و الباقی ثمن حاصل از فروش ساختمان فعلی کانون صرف ساخت و تکمیل ساختمان جدید الاحداث کانون وکلای قزوین و نهایتاً تمرکز بر وظایف هیئت مدیره در بخش توسعه و پیشرفت علمی و عملی وکلا و کانون وکلای استان شود.

بی تردید کانون وکلای استان قزوین بیش از این نیازی به سرمایه گذاری و توسعه اموال منقول و غیر منقول برای خود ندارد در حالیکه بسیاری از همکاران وکیل و کارآموزان محترم در انجام امور معیشتی و وکالتی خود دچار مضیقه هستند.خصوصاً اینکه وظیفه ذاتی کانون تکاثر ثروت نبوده بلکه پیشرفت علمی و عملی همکاران می باشد.

تکمیل ساختمان جدید کانون وکلای قزوین با وسعت و فضایی که در اختیار خواهد داشت می تواند بخشی از فضای فیزیکی آن را بصورت تایم شرینگ در اختیار وکلا قرار دهد و بی شک تکمیل هرچه سریعتر ساختمان در حال احداث و جلوگیری از تحصیل هزینه های هنگفت در آینده بواسطه افزایش قیمت ها امری جز رعایت واقعی غبطه کانون نیست کمااینکه اگر در سال های گذشته ساختمان مزبور تکمیل می گردید هزینه های بسیار کمتری صرف می شد. بدیهی است اجرای تمامی برنامه های توسعه و پیشرفت علمی و عملی همکاران مورد اهتمام این هیئت مدیره قرار دارد که نتایج موثر و ملموس آن در حال و آینده نزدیک مورد قضاوت و ملاحظه همکاران قرار خواهد گرفت. محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی