صورتجلسه مورخ 4 آبان ماه 1398 هیأت مدیره

به نام خدا

 

به تاریخ 4 آبان ماه 1398 بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری و سید محسن خطیبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • نامه قوه قضاییه، ارسال شده از طرف اسکودا به شماره سند 358 قرائت شد.
  • نامه کانون وکلای البرز، ارسال شده از طرف اسکودا به شماره سند 390 قرائت شد.
  • نامه به شماره 188ص98 از طرف اسکودا قرائت شد.
  • نامه کانون وکلای بوشهر به شماره نامه 1460، ارسال شده از طرف اسکودا قرائت گردید.
  • درخواست انتقال موقت آقای علی مهرعلیان از شهر رامند کانون وکلای قزوین به کانون مرکز برای مدت دو سال موافقت شد.
  • لیست داوطلبان شرکت در انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه قرائت گردید.

 

 

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی،   امیرافشین کلانتری و  سید محسن خطیبی