صورتجلسه مورخ 4 اردیبهشت ماه 1400 هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 4 اردیبهشت ماه 1400 پنجاه و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سیدمحمد حسینی و غلامرضا تجدد تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • تصمیم کمیسیون کارآموزی در خصوص تجدید دوره آقای محمدرضا ورسه قرائت گردید و تایید شد.
  • تصمیم کمیسیون کارآموزی در خصوص تجدید دوره آقای محامدی نصر آبادی قرائت گردید و تایید شد.
  • صورتجلسه سومین جلسه گروه کاری آموزش و اطلاع رسانی حقوقی کودک مورخ 03/12/1399 از طرف شهرداری قزوین قرائت شد.

 

 

امضاء کنندگان:

امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی ، غلامرضا تجدد