صورتجلسه 19 مرداد 1398 هیأت مدیره

 به نام خدا

 به تاریخ 19 مرداد ماه 1398 چهاردهین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد به عنوان اعضای اصلی و آقایان محمدجواد چیتگرزاده و امیر کاتبی به عنوان اعضای علی البدل تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

 جلسه راس ساعت 12:30 تشکیل شد و در ادامه دستور جلسه هفته گذشته در خصوص تعیین ارکان طرح و بررسی و به شرح ذیل اعضاء ارکان و کمیسیونها تعیین گردیدند.

الف: اعضای کمیسیون ورزش به تعداد 25 نفر تشکیل خواهد شد و به ترتیب اعضای زیر انتخاب شدند:

 • حسین صمدی
 • آرش آریافرد
 • محمدتقی صالحی
 • حسن فرجی
 • مصطفی علی نیا مقدم
 • سوگند تقی پور
 • علی صالحی
 • سوری کبیری
 • امیر مطهری
 • مهری آئینه چی
 • زهرا صالحی 920
 • علی خانی
 • حمزه بغدادی
 • کریم مجتبوی
 • فاطمه سمیع زاده
 • بهزاد فخیمی
 • محمد افشار مقدم
 • بهرامعلی چگینی
 • زهرا حق شناس
 • زهرا مرآتی
 • معین الدین ناطقی
 • پیام جلیلوند
 • مرضیه مهرعلیان
 • علیرضا شاه مرادزاده
 • شهاب میرآقاپور

 

 مقرر شد که اعضای کمیسیون ورزش از بین خود یک نفر دبیر انتخاب و جهت تنفیذ به هیئت مدیره اعلام نماید.

ب) اعضای محترم کمیسیون استفتائات و تنقیح قوانین به تعداد پنج نفر به شرح زیر انتخاب شدند.

 • محمدرضا شهیدی
 • سید تقی حاجی سید رضی
 • سید مصطفی قائمی
 • اسماعیل کشاورز
 • حسین محبی

ج) اعضای کمیسیون اداری و پارلمانی به تعداد 8 نفر به شرح زیر انتخاب شدند:

 • علی حاجی محمدیها
 • محمد رحمانی
 • امیر مطهری
 • مجید علی محمدی
 • حسن رضا محمدی
 • علیرضا مافی
 • فرانک فیض الهی
 • علی کشاورز قدیمی

اعضای منتخب از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر جهت تنفیذ به هیئت مدیره اعلام نماید.

جلسه راس ساعت 15:30 پایان یافت.

 

امضاء کنندگان:

 محمدرضا شهیدی،  سید محسن خطیبی،  سید محمد حسینی،  غلامرضا تجدد   

 محمد جواد چیتگرزاده ،   امیر کاتبی