صورتجلسه ۷ مرداد ماه ۹۸ هیأت مدیره

 به نام خدا

 به تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۸ دوازدهین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، سید محسن خطیبی، غلامرضا تجدد، محمد جواد چیتگرزاده ، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل گردید و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.

 

در ادامه دستور جلسه هفته گذشته در خصوص تعیین ارکان طرح و بررسی و به شرح ذیل اعضاء ارکان و کمیسیونها تعیین گردیدند:

الف) در خصوص کمیسیون ساختمان با جابجایی آقای علی امینی از کمیسیون ساختمان به کمیسیون علمی موافقت شد و به جای ایشان آقای سعید بهرامخانی به عنوان عضو کمیسیون ساختمان موافقت می شود.

 

ب) اعضای کمیسیون علمی به ترتیب به شرح زیر به تعداد ۲۵ نفر انتخاب شدند:

 

 • دکتر حسین محبی
 • بهروز شریفی
 • علی امینی
 • محسن درخوش
 • اسماعیل کشاورز صفیئی
 • وحید ایمانی
 • دکتر علی کمالی
 • نعیم شاه تقی
 • فهیمه راحتلویی
 • انسیه مطیعی
 • توحید رضایی
 • محمودرضا ذاکرین
 • سحر محمدبیگی
 • زهرا باقری الموتی
 • محسن نقدی
 • علی کشاورز قدیمی
 • مریم طهرانی ها
 • زهره زینالی
 • سارا آقایی
 • رئوفه چگینی
 • سجاد مولایی
 • محسن موحدی زاده
 • محمد نسخه چی
 • مهدی جلو خانی

 

ج) در خصوص اعضای کمیسیون حمایت با تعداد ۲۰ نفر موافقت شد که به شرح زیر انتخاب شدند:

 • میر سینا داوری
 • ذوالفقار حیدری
 • محمد حسین سرداری
 • علی اکبر لشگری
 • محمد ملک محمدی
 • رحیم معروفی
 • سید احمد طباطبایی پور
 • امیرحسین حصاری
 • بهزاد فخیمی
 • سید جعفر موسوی
 • مصطفی عبدالکریمی
 • تقی کشتکار تقوایی
 • حسن رضا محمدی
 • مهدی حاجی حسینی
 • حسن قاسمی
 • مجید علی محمدی
 • آفشید خوشنویس
 • سید مسعود قاسمی
 • علی زرآبادی پور
 • سید محمد موسوی

 

د) بدواً ضمن اصلاح نام کمیته برگزاری دادگاه های مجازی، موضوع صورتجلسه مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، به کمیسیون برگزاری دادگاه های مجازی با تعداد اعضای کمیسیون مزبور ۱۵ نفر به شرح زیر انتخاب شدند:

 • علی شکری
 • دکتر فرشید سرفراز
 • امیر مطهری
 • علیرضا مافی
 • علیرضا رهی
 • مهدی پروین بازاری
 • خدیجه حیدری
 • فریبا رضایی
 • سینا محلوجی
 • ابراهیم ثابتی
 • مجید علی مددی
 • سوری کبیری
 • انیس پاک نهاد
 • معصومه چگینی
 • محمد طایفه زرکش

 

مقرر شد که هریک از کمیسیون های منتخب یک نفر دبیر از بین خود انتخاب و جهت تنفیذ هیئت مدیره معرفی نمایند.

 

امضاء کنندگان:

اعضای اصلی

محمدرضا شهیدی،  سید محسن خطیبی،  سید محمد حسینی،  غلامرضا تجدد   

 

اعضای علی البدل:

محمد جواد چیتگرزاده ،   امیر کاتبی

نظرات بسته شده است.