صورت جلسات دوم و سوم هیأت مدیره هشتم

در ادامه مشروح صورت جلسات دوم و سوم هیأت مدیره هشتم به تاریخ 11 و 19 خرداد ماه 1398 تقدیم میگردد.


به تاریخ 11 خرداد ماه 1398 دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی،  سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد  تشکیل است و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.

 

1-  در خصوص ارکان کانون مقرر شد تا تعیین اعضاء  جدید ارکان و کمیسیونهای سابق کماکان به فعالیت خود ادامه دهند و مصوب گردید تعیین اعضاء جدید پس از ارسال پیامک  همکاری برای وکلا و کارآموزان و در صورت ضرورت با تشکیل جلسات فوق العاده صورت پذیرد .ضمناً ارسال پیامک طی دو نوبت و خاتمه اعلام همکاری حداکثر تا پایان وقت ادارای 23/3/1398 می باشد.

 

2- تشکیل کمیسیون تبصره ماده یک 1/4/1398 تعیین و در صورت ضرورت قابل تغییر می باشد.

 

3- با تشکیل مجمع عمومی هیأت مدیره تاتعیین دستور مورد تصویب هیأت مدیره مخالفت شد.

 

امضاء کنندگان:

 اعضاء اصلی :

امیر افشین کلانتری  سید محسن خطیبی،  سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد   

 

          

 اعضای علی البدل:

محمد جواد چیتگرزاده ، محمد مهدی نحوی ، امیر کاتبی

 


به تاریخ 19 خرداد ماه 1398 سومین  جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد رضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی،  غلامرضا تجدد ، تشکیل است و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.

 

1گزارش جلسه روسای کانونهای وکلای دادگستری های ایران با ریاست محترم قوه قضائیه به تفضیل از سوی ریاست محترم کانون مطرح به اطلاع اعضاء محترم هیأت مدیره رسید.

2- ضوابط کلی در خصوص انتخاب اعضاء ارکان  و کمیسونها  برای جلسه آتی توسط اعضاء محترم هیأت مدیره بررسی و جهت تصویب نهایی مطرح گردد.

3- مصوبه جلسه گذشته در خصوص تداوم ابلاغ ارکان تا مورخ 30/4/1398 تصویب و مقرر شد تا قبل از تاریخ موصوف اعضاء ارکان مشخص و مورد تصویب قرار گیرد.

4- در خصوص طی دوره کارآموزی به اکثریت آراء مصوب شد هر کارآموز طی دوره 18 ماهه تحت نظارت 3 وکیل سرپرست به ترتیب هر 6 ماه یک وکیل سرپرست تکالیف محوله را به انجام می رساند.

نظریه اقلیت آقای غلامرضا تجدد : با پیشنهاد مذکور مخالفم بعلت عدم کارشناسی و عدم اخذ نظریه و پشنهادات کمیسیون کارآموزی بعنوان قبولی  اصلی کارآموزی و اعتقاد دارم ابتدا کارشناسی شود و سپس مورد تصویب قرار گیرد.

5- اقدامات انجام شده در خصوص الزام به ارائه قرارداد مالی به دفاتر خدمات قضایی محاکم و دادگستری و مکاتبات صورت پذیرفته از سوی ریاست کانون به اطلاع اعضاء هیأت مدیره رسید. همچنین در خصوص عدم پذیرش وکلا در خصوص اعمال ماده 477 ق.آ.د.. ک قرائت گردید.

6- در خصوص انجام تکالیف کارآموزی مقرر شد ضمن معرفی کارآموزان به دادگستری انجام تکالیف مقرر در دادگاهها در معیت وکیل سرپرست و ضمن حضور در جلسات رسیدگی پرونده های مربوط به وکیل سرپرست صورت پذیرد و حضور در جلسات مذکور به همراه وکیل سرپرست به تأیید مراجع قضایی برسد.

 

 

 

تبصره- کارآموز مکلف است در هر صورت حداقل ماهی یکبار در جلسات رسیدگی به همراه وکیل سرپرست شخصاً حضور یابد و در صورت تعذر در سایر جلسات رسیدگی با تأیید وکیل سرپرست به روال سابق کارآموزی نماید.

امضاء کنندگان:

اعضای اصلی

محمد رضا شهیدی، امیر افشین کلانتری  سید محسن خطیبی، غلامرضا تجدد   

 

اعضای علی البدل:

محمد جواد چیتگرزاده ، محمد مهدی نحوی ، امیر کاتبی