صورت جلسه اول کمیسیون علمی

باسمه تعالی

   به تاریخ 16 مرداد 1398 ، اولین جلسه کمیسیون علمی دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید.

 

جلسه ساعت 12:30 با حضور و صحبت های آقای محمدرضا شهیدی، رئیس محترم کانون وکلا آغاز شد و همچنین ایشان توضیحات اولیه اهداف کمیسیون علمی را خدمت اعضای محترم آن کمیسیون ذکر نمودند.

همچنین در ادامه جناب آقای محمد نسخه چی، پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء اهداف و چگونگی تقسیم وظایف این کمیسیون ارائه نمودند.

در ادامه موارد زیر بحث بعمل آمد و اتخاذ تصمیم گردید:

  • روز یکشنبه به عنوان جلسه علمی مشخص گردید.
  • عنوان اولین موضوع علمی “بررسی شرایط و آثار صدور قرار موقوفی تعقیب ” تعیین شد.
  • آقای علی امینی ارائه اولین موضوع علمی را برای روز یکشنبه قبول فرمودند.
  • برای تنظیم اساسنامه کمیسیون علمی، آقایان کشاورز، نعیم شاه تقی، توحید رضایی، علی امینی و محمد نسخه چی و خانم ها انسیه مطیعی و زهرا باقری الموتی اعلام آمادگی نمودند.

در ادامه مقرر گردید تا بعد از تنظیم اساسنامه دبیر کمیسیون انتخاب شود.

 

حاضرین جلسه:

آقایان: محمدرضا شهیدی، محمدجواد چیتگرزاده، علی امینی، اسماعیل کشاورز، نعیم شاه تقی، محمد نسخه چی، توحید رضایی،

 محمودرضا ذاکرین، محسن نقدی، علی کشاورز، سجاد مولایی، محسن موحدی زاده و احمدرضا حسین وردی

 خانم ها: فهیمه راحتلویی، انسیه مطیعی، سحر محمدبیگی، زهرا باقری الموتی، سارا آقایی، مریم طهرانی ها  و  زهره زینالی