صورت جلسه سوم کمیسیون روابط عمومی

باسمه تعالی

   به تاریخ 27 مرداد 1398 ، سومین جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • طی تصمیم اعضاء کمیسیون قرار بر این شد که کمیته اطلاع رسانی و کمیته انتشارات تشکیل گردد و برای هرکدام از این کمیته ها یک دبیر معین شود تا امور به صورت تخصصی پیگیری گردد. دبیر این دو کمیته در جلسه آتی تعیین خواهد شد.
  • لیست وکلا تقدیم اعضاء کمیسیون شد و مقرر گردید توسط اعضاء ، هماهنگی صورت گرفته و نتیجه آن تقدیم هیئت مدیره گردد.
  • جلسه آتی دوشنبه مورخ 4 شهریور ماه 1398 ، ساعت 13 برگزار میگردد.

 

حاضرین جلسه:

خانم ها زهرا حاجیان، ستاره خانبان، فاطمه باجلان، زهرا حسنی  و صدیقه درگاهی

 

آقایان امیرحسین عباسی، مجید حسینی، ابوالفضل بهرامی و سید میثم ارسنی