صورت جلسه سوم کمیسیون علمی

باسمه تعالی

   به تاریخ 28 شهریور 1398 ساعت 12 ، سومین جلسه کمیسیون علمی دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم کمیسیون خانم ها؛ انسیه مطیعی، سارا آقایی، زهره زینالی، سحر محمدبیگی، زهرا باقری و آقایان؛ محمد نسخه چی، محسن نقدی، محسن موحدی زاده، احمدرضا حسین وردی، محمودرضا ذاکرین، علی کشاورز، توحید رضایی تشکیل و موضوعات ذیل تصویب گردید:

 • نشست های هفتگی: 1- انسیه مطیعی ، 2- محمد نسخه چی، 3- محمودرضا ذاکرین، 4- محسن نقدی، 5- اسماعیل کشاورز، 6- علی امینی، 7- نعیم شاه تقی، 8- فهیمه راحتلوئی
 • همایش های فصلی: 1- انسیه مطیعی، 2- سارا آقایی، 3- محمد نسخه چی، 4- مریم طهرانی ها، 5- توحید رضایی، 6- نعیم شاه تقی، 7- اسماعیل کشاورز، 8- علی امینی، 9- رئوفه چگینی

گواهی شرکت در همایش به شرکت کنندگان اعطاء می گردد.

 • نقد رای: 1- اسماعیل کشاورز، 2- نعیم شاه تقی، 3- علی امینی، 4- توحید رضایی
 • مسابقه کتابخانی: 1- محمودرضا ذاکرین، 2- احمدرضا حسین وردی، 3- محسن موحدی زاده
 • اطلاع رسانی: 1- سحر محمدبیگی، 2- زهرا باقری، 3- زهره زینالی، 4- انسیه مطیعی، 5- محسن نقدی، 6- علی کشاورز
 • فن بیان و دفاع: 1- سارا آقایی، 2- محمد نسخه چی، 3-  توحید رضایی، 4-  احمدرضا حسین وردی
 • خلاصه برداری از کلیه نشست های هفتگی و همایش ها : 1- سحر محمدبیگی، 2- زهرا باقری الموتی
 • جایزه برندگان مسابقه کتابخوانی: از فروشگاه کانون با تصویب هیئت مدیره محترم صرفا به یک نفر استفاده از تخفیف در خرید از فروشگاه حداقل با سقف سیصد هزار تومان و همچنین تقدیر از برنده در همایش های فصلی با لوح تقدیر، آزمون به صورت اینترنتی و تستی برگزار می گردد.
 • ایجاد یک پیج اینستاگرام به عنوان کمیسیون علمی جهت اخبار جدید حقوقی، آراء وحدت رویه ، نظریات مشورتی، طرح سوال. آقایان علی کشاورز و محسن نقدی به عنوان مسئول این بخش تعیین گردیدند.
 • معرفی کتاب:1- محمودرضا ذاکرین،2- نعیم شاه تقی،3- توحید رضایی،4- اسماعیل کشاورز
 • پخش فیلم های حقوقی: 1- توحید رضایی، 2- محمودرضا ذاکرین، 3- محمد نسخه چی، 4- سارا آقایی، 5- مریم طهرانی ها، 5- رئوفه چگینی، 6- فهیمه راحتلوئی
 • سفرهای علمی: 1- محمد نسخه چی، 2- سارا آقایی، 3- احمدرضا حسین وردی، 4- مریم طهرانی ها، 5- زهره زینالی، 6- علی کشاورز

شرح وظایف: اطلاع رسانی همایش ها و سخنرانی های خارج از کانون اعم از داخل و خارج استان و انجام کلیه امور مربوطه

غایبین جلسه:

آقایان: حسین محبی، بهروز شریفی،علی امینی، محسن درخوش، اسماعیل کشاورز، وحید ایمانی، علی کمالی، سجاد مولایی و مهدی جلوخانی

خانم ها: فهیمه راحتلویی، مریم طهرانی ها و رئوفه چگینی