صورت جلسه مورخ 10 دی 1401 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین

به نام خدا

جلسه هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ 1401/10/10 تشکیل و علی‌رغم انتظار بیش از یک ساعت، دو عضو محترم هیئت‌مدیره جناب آقای نسخه چی و آقای کاتبی در جلسه حضور پیدا ننموده‌اند. پیرو اعلام قبلی دستور جلسه پرونده آقای ……… مورد بررسی قرار گرفت.

1- ملاحظه می‌گردد استعلامات صورت پذیرفته در مهر و آبان ماه سال ۱۴۰۰ توسط دبیرخانه کانون تماماً قبل از ثبت درخواست متقاضی می‌باشد.

2- ملاحظه می‌گردد استعلام ارزشیابی قضات به شماره ۷۱۱۹۴۸۵ مورخ 1400/07/28 توسط کانون صورت پذیرفته است ولیکن تا زمان صدور پروانه و همچنین طرح پرونده در جلسه، علی رغم گذشت یکسال پاسخی از ارزشیابی قضات در پرونده و همچنین دبیرخانه کانون ثبت و موجود نمی باشد.

3- ملاحظه می‌گردد در خصوص درخواست متقاضی دستور جلسه‌ای برابر تشریفات قانونی و سایر جلسات تشکیل شده، برای تمامی اعضای هیئت‌مدیره اعلام و ابلاغ نگردیده است.

4- ملاحظه می‌گردد تقاضای آقای ………. بدون تاریخ در پرونده موجود بوده در پرونده مضبوط می باشد و در صفحه ۱ پرونده درخواست متقاضی با دستور بدون تاریخ نایب ‌رئیس محترم وقت کانون خطاب به عضو محقق موجود می‌باشد و نظر مثبت عضو محقق در تاریخ 1400/11/13 درج گردیده است.

5- ملاحظه می‌گردد در همان تاریخ 1400/11/13 (تاریخ اعلام نظر عضو محقق) بدون تعیین دستور جلسه، طرح در هیئت‌مدیره، اعلام به تمامی اعضای هیات مدیره و بدون رعایت تشریفات قانونی با صدور پروانه وکالت به نامبرده و افراد دیگری با حضور سه عضو امضاکننده آقایان سید محمد حسینی (رئیس وقت کانون) امیر کاتبی (نایب‌رئیس وقت) و محمد نسخه چی (منشی) موافقت گردیده است.

6- ملاحظه می‌گردد سوگندنامه در تاریخ 1400/11/23 بدون دعوت از اعضای هیئت‌مدیره با حضور همان سه عضو امضاکننده برگزار گردیده است.

7- با توجه ‌به برخی ابهامات موجود در پرونده من ‌جمله واریز مبلغ پنج میلیارد ریال خودیاری به حساب کانون، عدم وصول استعلام کانون مرکز، عدم دعوت و اطلاع به دیگر اعضای هیئت‌مدیره از پروانه صادر شده و همچنین عدم وجود نامه اداره محترم ارزشیابی قضات، در تاریخ 14001/08/30 رئیس کانون وکلا نسبت به پیگیری علت عدم ارسال پاسخ ‌نامه و پیگیری علت عدم ارسال پاسخ استعلام از اداره ارزشیابی اقدام نمودند که در نهایت آن مرجع رسمی طی نامه شماره ۹۵۶۱/۰۱/۹۳۶۱ مورخ 1401/09/27 ضمن پیوست پاسخ ارسالی به کانون قزوین تأکید داشتند که پاسخ مذکور در مورخ 1400/08/09 به کانون قزوین ارسال گردیده است.

8- با بررسی‌های صورت پذیرفته از دبیرخانه کانون ملاحظه می‌گردد نامه مورخ 1400/08/09 فاقد هرگونه سابقه ثبت می‌باشد که این امر به منزله عدم ثبت نامه واصل شده به کانون است.

9- پاسخ اداره ارزشیابی قضات و سایر سوابق مندرج در پرونده حکایت از آن دارد که به نظر اعضا حاضر در جلسه، متقاضی از شرایط لازم برای دریافت پروانه وکالت برخوردار نمی‌باشد.

تصمیمات هیئت‌مدیره:

1- اعضای هیئت‌مدیره به‌اتفاق مصوب نمودند صرف نظر از شرایط ماهیتی پرونده متقاضی به جهت فقدان شرایط قانونی صدور پروانه و تصویب هیات مدیره کانون قزوین، توسط ریاست کانون ظرف مهلت ده روز جهت بررسی و تعیین تکلیف پروانه صادره به دادگاه انتظامی کانون ارسال گردد.

2- در خصوص علت عدم وجود نامه در کانون وکلای دادگستری استان قزوین و اقدامات بعدی آن، تحقیقات لازم ظرف مهلت ده روز انجام و گزارش نهایی توسط ریاست کانون در جلسه هیات مدیره جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارائه گردد. همین‌طور در خصوص تصمیم دیگر جلسه مورخ 1400/11/13 مبنی بر اعطای پروانه به آقای ….. تحقیقات لازم مبنی بر صحت مدارک متقاضی و دارا بودن شرایط، صورت خواهد گرفت.

جلسه در ساعت ۱۵:۴۵ به اتمام رسید.

اعضای حاضر:

محمدمهدی نحوی                               علی امینی                       غلامرضا تجدد