صورت جلسه مورخ 23 شهریور 1398 هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 23 شهریور ماه 1398 هجدهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی و سید محمد حسینی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.

1- در خصوص پیشنهاد آقای محمدرضا شهیدی بنابر اخذ مبلغ پانصد هزار ریال هزینه تنظیم وکالتنامه که در زمان اخذ اوراق وکالت از همکاران به جهت تامین هزینه های کانون اخذ گردد. مراتب در هیئت مدیره مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب واقع شد. ضمناً آقای حسینی با پیشنهاد مزبور مخالفت نمودند. دلایل توجیهی مبلغ موصوف عبارتست از اینکه به هرحال کانون برای اداره و تامین هزینه های خود منبعی جز پرداختی های همکاران محترم نداشته، البته همکاران محترم می توانند این مبلغ را بابت هزینه تنظیم وکالتنامه طبق قرارداد مدنی مربوط به حق الوکاله از موکلین خود اخذ نمایند. ضمناً محدودیتی در جهت اخذ اوراق وکالتنامه از حیث تعداد وجود نداشته و همکاران به میزان نیاز و تنظیم وکالتنامه هایی که ضرورت دارد می توانند اوراق را از کانون تهیه نمایند.
2- نامه مورخ 17/06/98 اتحادیه سراسری در خصوص اعلام انتشار آگهی اختصاصی قرائت شد و چون شرایط اختصاصی خاصی برای کانون قزوین وجود ندارد همان آگهی عمومی منتشره از اتحادیه در خصوص آزمون ورودی وکالت سال 98 کفایت می کند.
3- در خصوص نامه مورخه 17/06/98 اتحادیه جهت معرفی نماینده کانون به منظور هماهنگی با سازمان سنجش آقای سید محمد حسینی عضو محترم هیئت مدیره تعیین گردیدند.
4- صورتجلسه مورخ 5/6/98 کمیسیون ورزش قرائت گردید. مقرر شد کمیسیون محترم از هریک از اعضاء کانون که نیاز به کمک و مساعدت دارد دعوت بعمل آورد.

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی