صورت جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ کمیسیون کارآموزی و اختبار

با توجه به نامه  مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ریاست محترم کانون در خصوص برگزاری اختبار ۹۹ و با لحاظ برگزاری ازمون های دکتری و ارشد، کمیسیون کارآموزی در مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ بر برگزاری اختبار کتبی و شفاهی به استناد ماده ۴۱ آئین نامه لایحه استقلال به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود.

 

تاریخ برگزاری اختبار سال۹۹ 

کتبی:

     ۱/۷/۹۹  سه شنبه  حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی(کتبی)

     ۲/ ۷/۹۹ چهارشنبه حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری(کتبی)

      ۳/۷/۹۹ پنج شنبه حقوق تجارت و حقوق ثبت و امور حسبی (کتبی)

شفاهی:

    ۸/۷/۹۹ سه شنبه حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی (شفاهی)

   ۹/۷/۹۹ چهارشنبه حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری(شفاهی)

    ۱۰/۷/۹۹ پنج شنبه حقوق تجارت ، حقوق ثبت و امور حسبی(شفاهی)

 

نکات ذیل قابل توجه است :

  • تاریخ تعیین شده برای اختبار کتبی پس از مجور ستاد استانی کرونا خواهد بود و در صورتی که درتاریخ تعیین شده ستاد استانی کرونا مجوز صادر نکند تاریخ بعدی برای برگزاری اختبار متعاقباً اعلام خواهد شد.
  • اختبار شفاهی به طریق مجازی برگزار خواهد گردید که اطلاعات مربوط به آن از طریق واحد انفورماتیک به آگاهی کارآموزان خواهد رسید.

نظرات بسته شده است.