صورت جلسه مورخ 26 مرداد 1399 کمیسیون کارآموزی و اختبار

با توجه به نامه  مورخ 22 مرداد 1399 ریاست محترم کانون در خصوص برگزاری اختبار 99 و با لحاظ برگزاری ازمون های دکتری و ارشد، کمیسیون کارآموزی در مورخ 26 مرداد 1399 بر برگزاری اختبار کتبی و شفاهی به استناد ماده 41 آئین نامه لایحه استقلال به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود.

 

تاریخ برگزاری اختبار سال99 

کتبی:

     1/7/99  سه شنبه  حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی(کتبی)

     2/ 7/99 چهارشنبه حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری(کتبی)

      3/7/99 پنج شنبه حقوق تجارت و حقوق ثبت و امور حسبی (کتبی)

شفاهی:

    8/7/99 سه شنبه حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی (شفاهی)

   9/7/99 چهارشنبه حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری(شفاهی)

    10/7/99 پنج شنبه حقوق تجارت ، حقوق ثبت و امور حسبی(شفاهی)

 

نکات ذیل قابل توجه است :

  • تاریخ تعیین شده برای اختبار کتبی پس از مجور ستاد استانی کرونا خواهد بود و در صورتی که درتاریخ تعیین شده ستاد استانی کرونا مجوز صادر نکند تاریخ بعدی برای برگزاری اختبار متعاقباً اعلام خواهد شد.
  • اختبار شفاهی به طریق مجازی برگزار خواهد گردید که اطلاعات مربوط به آن از طریق واحد انفورماتیک به آگاهی کارآموزان خواهد رسید.