صورت جلسه پنجم کمیسیون روابط عمومی

مورخ 98/6/13 پنجمین جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل می گردد.

در جلسه مزبور نسبت به دستور جلسات مقرر در جلسه پیشین تعیین تکلیف گردد و اعضای هریک از کمیته ها به شرح ذیل تعیین می گردد.

  • کمیته انتشارات : خانم ها عذرا زارعی، زهرا حاجیان،زهرا مرآتی و حمیده سلطان خواه و آقایان ابوالفضل بابایی و فخرالدین شکری.
  • کمیته اطلاع رسانی: خانم ها ستاره خانبان، نرگس کیایی و صدیقه درگاهی و آقایان رضا حمزه ای، ابوالفضل بهرامی و مجید حسینی.

در رابطه با کمیته های فوق ، باید ذکر شود که زیر نظر کمیسیون روابط عمومی فعالیت میکنند و برای هریک دبیر انتخاب می گردد که خانم حمیده سلطان خواه دبیر کمیته انتشارات و آقای مجید حسینی هم به عنوان دبیر کمیته اطلاع رسانی تعیین گردید.

با عنایت به فرا رسیدن ایام عزاداری امام حسین (ع) و ماه محرم بنابر پیشنهاد اعضا مقرر گردید آقای مجید حسینی اقدام به تهیه یک کلیپ برای سایت کانون وکلای دادگستری نماید و نیز آقایان حسینی ، بهرامی و حمزه ای نسبت به تهیه بنر برای کانون وکلا و دادگستری جهت عرض تسلیت به عموم اقدام نماید.

از سوی دیگر تاریخ جلسات آتی کمیسیون به شرح ذیل اعلام شد:

27/6/98 ، 8/7/98، 24/7/98، 13/8/98، 29/8/98، 11/9/98 و 27/9/98

و در آخر در رابطه با دیگر دستورجلسه مبنی بر تقسیم لیست اعضای کانون وکلا بین دوستان حاضر در کمیسیون مقرر گردید که ابتداعاً در رابطه با جزئیات و نحوه عملکرد با هیئت مدیره محترم مشورت گردد.

 

حاضرین جلسه:

خانم ها فاطمه باجلان،  سولناز قمری ، زهرا حسنی، زهرا مرآتی، زهرا حاجیان ، عذرا زارعی، نرگس کیایی ، صدیقه درگاهی،

ثریا کشاورز  و   حمیده سلطان خواه

آقایان امیرحسین عباسی، میثم ارسنی، رضا حمزه ای ، ابوالفضل بهرامی، مجید حسینی، حسین خدابنده و فخرالدین شکری