صورت جلسه چهارم کمیسیون روابط عمومی

باسمه تعالی

   به تاریخ 4 شهریور 1398 ، چهارمین جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

مقرر گردید که دبیر محترم کمیسیون آقای میثم ارسنی در راستای تشکیل و انتخاب اعضای هریک از کمیته ها، به هریک از اعضای محترم کمیسیون ابلاغ نماید که تمایل به همکاری در کدام یک از کمیته ها را دارند و در نهایت جلسه بعدی نفرات و اعضای هریک از کمیته ها مشخص گردد. از سوی دیگر در رابطه با لیست تمام اعضای کانون مقرر گردید آقای ارسنی لیست مختص به هریک از اعضای کمیسیون را تعیین و تا جلسه بعد به هریک از اعضا ابلاغ نماید تا اعضای کمیسیون در طی دوسال عضویت با آن همکاران محترم در ارتباط باشند. ضمناً مقرر گردید که جلسه آتی در مورخ 13 شهریور ماه ساعت 12 باشد . مضافاً دستور کار جلسه آتی این می باشد که تاریخ و روز مناسبات از تقویم استخراج گردد تا در خصوص برنامه های آن، برنامه ریزی و تصمیم گیری گردد.

 

حاضرین جلسه:

خانم ها ستاره خانبان، فاطمه باجلان، زهرا مرآتی، عذرا زارعی ، ثریا کشاورز و حمیده سلطان خواه

 

آقایان امیرحسین عباسی، مجید حسینی و سید میثم ارسنی