صورت جلسه 2 تیر ۹۸ هیأت مدیره

به تاریخ 2 تیر ماه 1398 ششمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد رضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی،  غلامرضا تجدد ، محمدجواد چیتگرزاده ، محمد مهدی نحوی و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.

 

  • با انتقال دائم آقای فرزام قاسم پور از کانون قزوین به کانون البرز موافقت گردید.
  • اعطاء پروانه کارآموزی قبول شدگان سال 1397 در تاریخ 10/04/1398 ساعت 17 عصر مصوب گردید.
  • در خصوص رفتار خلاف شأن مقامات قضایی با همکاران مقرر شد فعلا در هر مورد خاص مراتب به مسئول محترم ارزشیابی قضایی استان منعکس و پیگیری شود.
  • در خصوص نحوه عملی حمایت از وکلا و وظایف کمیسیون حمایت از وکلا مقرر شد نتایج تجربیات سایر کانون ها نیز استعلام و بررسی گردد و بدین منظور آقایان سید محسن خطیبی و محمد مهدی نحوی از سوی هیأت مدیره تعیین و مقرر شد نتیجه حداکثر ظرف یک ماه به هیأت مدیره گزارش گردد.
  • ادامه فعالیت کمیسیون ها به شرح ذیل اصلاح و تصویب شد:

الف- کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

ب- کمیسیون رفاه و تسهیلات

پ- کمیسیون استفتائات و تنقیح قوانین

ت- کمیسیون علمی، آموزش و پژوهش

ث- کمیسیون حمایت

ج- کمیسیون دفاع از حقوق و آزادیهای فردی و حقوق شهروندی

چ- کمیسیون فرهنگ و هنر

ح- کمیسیون ورزش

خ- کمیسیون اداری و پارلمانی

د- کمیسیون داوری

ذ- کمیسیون عمران و ساختمان

 

  • حذف کمیسیون های سابق به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

الف- شورای برنامه ریزی و هماهنگی

ب- کمیته حقوق بشر و آموزش شهروندی

پ- کمیته حمایت از کودکان و زندانیان در کمیسیون دفاع از حقوق آزادی های فردی و حقوق شهروندی لحاظ گردید

ت- کمیته بانوان به جهت وظایف موازی با سایر کمیسیونها و نداشتن شرح وظیفه خاص و تعریف از این جهت حذف اما در کمیسیونها و ارکان کانون مشارکت خانمها افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت (نظر اکثریت). آقای غلامرضا تجدد: با حذف کمیته بانوان مخالفم (نظر اقلیت).

ث- کمیته اطلاع رسانی و انتشارات در کمیسیون روابط عمومی و بین الملل لحاظ گردید.

ج- کمیته شهری و حقوق محیط زیست

 

امضاء کنندگان:

اعضای اصلی

محمد رضا شهیدی، امیر افشین کلانتری ، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد   

 

اعضای علی البدل:

محمد جواد چیتگرزاده ، محمد مهدی نحوی ، امیر کاتبی