صورت مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه 1401

پیرو مصوبه هیأت مدیره در خصوص انتشار گزارش مربوط به عملکرد مالی کانون و در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور مالی و اداری در ادامه صورت مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه 1401 جهت استحضار اعضاء محترم تقدیم حضور میگردد.

 

جهت دریافت فایل مربوط به صورت مالی 1401 کلیک بفرمایید