صورت مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396

پیرو مصوبه مورخ 29 دی ماه 1397 و برابر تصویب گزارش ارائه شده توسط حسابرس رسمی از عملکرد مالی این کانون تا پایان سال 1396 در ادامه صورت مالی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396 جهت استحضار اعضاء محترم تقدیم حضور میگردد.