صورت مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398

پیرو مصوبه هیأت مدیره در خصوص انتشار گزارش مربوط به عملکرد مالی کانون و در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور مالی و اداری در ادامه صورت مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 جهت استحضار اعضاء محترم تقدیم حضور میگردد.