صورت مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395

پیرو مصوبه مورخ 10 خرداد ماه 1396 و برابر تصویب گزارش ارائه شده توسط حسابرس رسمی از عملکرد مالی این کانون تا پایان سال 1395 در ادامه صورت مالی مربوط به سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1396 جهت استحضار اعضاء محترم تقدیم حضور میگردد.

 

جهت دریافت فایل مربوط به صورت مالی 1395 کلیک بفرمایید