ضرورت و اهمیت ثبت نام اصحاب دعوا در سامانه ثنا

پیرو نامه شماره 1/11576/9031 مورخ 13 تیرماه 1398 ریاست محترم کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین جناب آقای شعبانی از همکاران محترم خواهشمند است هنگام پذیرش دعاوی حقوقی و یا کیفری موکل یا موکلین خود را نسبت به ثبت نام در سامانه الکترونیکی ثنا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توجیه فرمایند تا امر مهم ابلاغ بدون مشکل به طرفین دعاوی انجام گردد.