طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

اعلام اداره مالیاتی در خصوص آغاز طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

از تاریخ اول شهریور ماه 1401 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اجرایی می گردد.

 

مشاهده و دانلود دستوالعمل مربوطه