فراخوان اخذ گزارش پرونده های تسخیری و معاضدتی همکاران محترم در سالهای 1398 و 1399

به استناد موافقت نامه شماره 601533 مورخ 11/11/1399 فی مابین سازمان برنامه و بودجه و قوه قضاییه و تفاهم نامه بودجه معاضدتی و تسخیری از همکاران محترم دعوت میگردد در اسرع وقت نسبت به ارایه گزارشی از پرونده های معاضدتی و تسخیری در سالهای 1398 و 1399 که منتهی به صدور تصمیم نهایی شده و وکلای معرفی شده کار معاضدتی و تسخیری خود را به اتمام رسانده اند به دفتر اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری استان قزوین اقدام فرمایند.

ضمناً از وکلای دارای آراء شاخص و پرونده هایی که با سعی و تلاش وکیل منجر به صلح و سازش گردیده باشد بعنوان وکیل نمونه تقدیر خواهد شد.