فراخوان انتشارات جنگل جهت دریافت سفارش چاپ کتاب و خدمات چاپی

پیرو نامه شماره 99/515 مورخ 7 اردیبهشت ماه 99 انتشارات جنگل از همکارانی که دست بر قلم داشته و قصد چاپ کتاب خود را دارند دعوت میگردد مراتب را به اطلاع بخش تولید انتشارات جنگل که اطلاعات تماس آن در ادامه قابل مشاهده است، برسانید.
ضمناً این انتشارات آمادگی دریافت سفارشات وکلا در زمینه خدمات چاپی و همچنین دریافت سفارش خرید کتب حقوقی را نیز دارد.